Særskilte brannobjekt, tilsyn

Føremålet med tilsyna er å kartleggja om verksemda/eigar av objektet følgjer opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak. Det vert særleg lagt vekt på område som er omtalt i § 5 i Internkontrollforskrifta og kapittel 2 og 3 i Førebyggandeforskrifta.

I følgje Førebyggandeforskrifta skal eigar/verksemd/brukar av særskilt brannobjekt syte for at branntryggleiken er tilfredsstillande dokumentert. Det skal utarbeidast ein dokumentasjon som skal kunne leggjast fram for tilsynsmynde ved tilsyn.

Eit døme/mal for brannverndokumentasjon (DOC, 412 kB) finn du her.

Tenesteomtale

Internkontroll
§ 5 i Internkontrollforskrifta seier:
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, sjå tabell nederst i artikkelen.

Internkontroll
Internkontroll
 Virksomheten skal;Dokumentasjon
1.Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
2.Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
3.Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4.Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig
5.Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordeltmå dokumenteres skriftlig
6.Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdenemå dokumenteres skriftlig
7.Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningenmå dokumenteres skriftlig
8.Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsattmå dokumenteres skriftlig
Sist endra 24.09.2018 12:49
Fant du det du leitte etter?