Bømlopakke I og II - Informasjonsside

Trafikk mot HSD (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Her finn du oppdatert informasjon om Bømlopakke I og II, samt ein del bilete frå arbeidet med den store vegutbygginga i kommunen vår.

Dagens regime

Dagens regime gjeld ut januar 2019. Det er no høve til å ta betaling for elbilar og det er mogleg dette skjer før 1. februar 2019. Det vert i tilfelle første endringa.

 

Endring i takst- og rabattreglar i dagens bomstasjon

Endring i takst- og rabattreglar i dagens bomstasjon gjeld frå 1. februar 2019. Då tilpassar Bømlopakken seg til takst- og rabattsystem i andre bomselskap, og då vert det også etterskotsinnkrevjing. Generelt går både takstar og rabattnivå ned. El-bilar må også pårekna å måtte betale for passeringar frå dette tidspunkt.

 

Bomring Svortland og bomstasjon Gassasundet/ferja -
Bømlopakke II

Det er lagt opp til at bomring rundt Svortland samt bomstasjon i Gassasundet og på ferja trer i kraft frå 1. januar 2021. Det krev vedtak i Stortinget. Ein reknar med å ha det på plass våren 2019. Innkrevjingsperioden vert 15 år. 

 

Kommunestyret sin søknad om Bømlopakke II vart gjort i vedtak 18.6.2018 med slik ordlyd:

1. Kommunestyret sluttar seg til det føreslåtte opplegget for revisjon av Bømlopakken slik det er skissert i det faglege grunnlaget frå Statens vegvesen Region vest datert 14.05.2018, med dei justeringane som kjem fram i prioriteringstabell nedanfor og endring i passeringstak frå 40 til 30 som kjem fram av vedtakspunkt 5. Finansieringsplan inneber eit bompengebidrag på 554 mill. 2018-kr til den reviderte pakken. Ramma for bompengar vert endeleg fastsatt etter KS2 av pakken. Fylkeskommunen skal bidra med 298 mill. 2018-kr og Bømlo kommune med 1,7 mill. kr i 2018.
 

2. Det vert lagt til grunn at utbygginga i den reviderte pakken skjer i 2018–2023.

3. Det skal etablerast fire nye bomstasjonar rundt Svortland sentrum i 2021. Bompengeinnkrevjinga i bomstasjonen på Spissøya skal fortsette med endra takstar frå og med 2021. Bompengeinnkrevjinga skal fortsette på ferjesambandet Buavåg-Langevåg til og med 2035.

4. Ved bruk av elektronisk brikke får køyretøy i takstgruppe 1 ein rabatt på 20 pst. Det blir ikkje gitt rabatt til køyretøy i takstgruppe 2. Det er lagt til grunn at nullutsleppskøyretøy skal ha inntil 50 pst. av taksten for konvensjonelle køyretøy.

5. Det vert lagt til grunn innføring av eit månadleg passeringstak på 30 passeringar for begge takstgrupper. Bømlo kommune/Hordaland fylkeskommune sluttar seg til at det vert innført timesregel på 60 minutt, men ber om at Statens vegvesen vurderer om det kan innførast halvtimesregel.

6. Når innkrevjinga i dei nye bomstasjonane startar, er det lagt til grunn ei gjennomsnittleg inntekt per passering på om lag 20-22 kr (i 2018-kr) i alle fem bomstasjonane. Dette tilsvarar om lag:

  • 38–45 kr for køyretøy i takstgruppe 1 (kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale)
  • Kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg (ekskl. Køyretøy i køyretøykategori M1 med elekronisk brikke og gyldig avtale) betaler dobbel takst.

Prioriteringsliste Bømlopakke 2.jpg (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

 

 

 


 

7. Endeleg takst- og rabattsystem skal leggast fram for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevjinga tek til.

8. Bompengeperioden er sett til 15 år frå innkrevjingstart i dei fire nye bomstasjonane.

9. Fram til innkrevjinga kan starte i det nye bompengeopplegget, fortset innkrevjinga som før i eksisterande bomstasjon på Spissøya og i ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Takst- og rabattsystemet i bomstasjonen på Spissøya skal snarleg leggjast om i tråd med føresetnadene i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). Dette skal gjerast i eiga sak.

Bømlopakke II_Bomringforslag til Kommunestyret - 31.10.17 Bømlopakken - prosjektoversikt kart Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Geir Einarsen Fotograf: Magne Raknes Fotograf: Magne Raknes
Kart 1_F541 Løvegapet-Langevåg Kart 2_Fv11_Langevåg-Eidesvik Kart 3_Fv542 Hollundskjosen-Hollundsdalen Kart 5-Fv. 542 Hollundsdalen–Stokkabekken
Kart 7_Fv 18 Urangsvåg–Brandasund Kart 9_Fv. 542 Røyksund–Eikeland Kart bomring Svortland - gule markeringar Kart Fv. 12 Sakseid–Grønnevik
Kart Fv. 14 Svortland–Økland Kart Fv. 19 Rubbestadneset–Rolfsnes Kart Fv. 23 Tormodsetre–Gilje Kart Fv. 541 Ekornsæter–Sakseid
Kart Fv. 541 Hestaneset–Tjong Kart Fv. 541 Sakseid–Hestaneset Kart Fv. 541 Stokkabekken–Rubbestadneset Kart Fv. 541 Tjong–Løvegapet
Kart Fv. 542 Notland–Mosterhamn Kart Fv. 542 Stokkabekken–Siggjarvåg Fotograf: Pressefoto Løvegapet-Langevåg-2-web.jpg
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Planskisse_ Stokkabekken
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Tjong-Løvegapet_GE.jpg Trafikksikker kommune feiring 2017 Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Vegarbeid - Hollundsdalen Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Magne Raknes Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Fotograf: Simon Knutsson Sortland Fotograf: Simon Knutsson Sortland
Sist endra 13.07.2018 10:08
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 30 52
Mobil:
941 71 093
Tittel:
rådmann
Bunnhjørne
 
Login for redigering