Informasjonsside for fastlegane

 


Gruppetilbod
 Stad  Aktivitet  Dag(ar)  Klokka Arrangør
Bømlo folkebibliotek

Snus og røykesluttkurs 2019

Oppstart november 2018

6 kurskveldar i gruppe:

13.11,20.11,25.11,02.12,11,12,08.01

Individuell samtale før og etter

18-20

Bømlo kommune

Bømlo Frivilligsentral

  Pårørandeskule demens

oktober-november 2019,

5 samlingar på ca 2,5 timar.

påmeldingsfrist 27 september 2019

  Bømlo kommune og Bømlo Demensforening
Trivselshuset Fallførebyggjande treningsgruppe  ny gruppe høsten 2019   Ergo - og fysioterapitenesta

Klippen, i kjellaren

Tverråvegen 15

Recoverykurs

Onsdager og torsdager fra kl. 11.30 til kl. 14.30

11 samlingar, 2 gongar pr. veke

Oppstart 19.02.2020

kl. 11.30 til kl. 14.30 Samarbeidsprosjekt mellom rus- psykisk helseteneste og NAV i Bømlo kommune.
         
Bømlohallen

Søvngrupper - barn

Onsdag 13-15 Helsestasjonen
Bømlohallen COS-P Tysdag 17-19 Barne og familietenesta
Bømlohallen PMTO foreldregruppe     Barne og familietenesta
På skulane PIS grupper born og ungdom     Skulehelsetenesta
  ICDP foreldregruppe     Helsestasjon
Bømlohallen Barselgrupper     Helsestasjon
Maurtua barnehage

Foreldregruppe- barn med varige helseutfordringar (PDF, 2 MB)

   

Helsestasjonen

Helse Fonna

Barnehagane på Bømlo

Ikkje avklart

Foreldrekurs - føresette til engstelege barn

 

Kvart kurs går over 3 kveldar

Barne og familietenesta

Læring og meistringssenteret i Helse Fonna arrangerer også kurs. Sjå kva kurs som går i deira kurskalender

Dagrehabilitering
Frå oktober har ein tilbod om dagrehabilitering for vaksne (under 67) i Bømlo. Tilbodet er prosjektbasert.
Det er eit tverrfagleg tilbod med sjukepleiar, hjelpepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.
For å få plass sender ein søknad om helse- og omsorgstjenester til tjenestekontoret.
Ein får plass i 8 uker.
Sted: Kjelleren i Trivselshuset
Tid: Tirsdager og torsdager kl 10-14

 Korleis melde seg på
 Kva Til Kven Opptak
Snus- røykesluttkurs

Britt Mari Farestveit, bmf@bomlo.kommune.no

53423347 / 90822991

minimum 6 deltakara, maks 10
Pårørandeskule demens

Maj-Tove Meling, demenskoordinator

53 42 34 76 / 469 31 348

maj.tove.meling@bomlo.kommune.no

påmeldingsfrist 27 september 2019

Foreldregruppe- barn med varige helseutfordringar

Miriam Johannessen

mobil 48 99 99 65

e-post miriam.johannessen@bomlo.kommune.no

 

Foreldrekurs - føresette til engstelege barn

Miriam Johannessen

mobil 48 99 99 65

e-post miriam.johannessen@bomlo.kommune.no

Fortløpande
Fallførebyggjande treningsgruppe

Lege kan sende PLO til fysioterapitenesta

 

 
     
     
Søvngruppe barn

Påmelding via helsestasjon

https://www.bomlo.kommune.no/tenester/barn-og-familie/helsestasjon/sovngruppe.221586.aspx

Heile året

COS-P

Cirkel of security parenting

Ta kontakt med tiltaksteam

https://www.bomlo.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=11854&AId=15462

Heile året
PMTO foreldregruppe

Ta kontakt med Ingrid Eskeland i barne og familietenesta på mobil 90196898

https://www.bomlo.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=11854&AId=15470

Heile året
PIS grupper - skilsmissegrupper

Ta kontakt med helsesøster på din skule

https://www.bomlo.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=11854&AId=14974

Heile året
ICDP foreldregruppe

Ta kontakt med helsestasjon

https://www.bomlo.kommune.no/tenester/barn-og-familie/helsestasjon/icdp.221497.aspx

Heile året
Barselgrupper Ta kontakt med helsestasjon Heile året

 

Temakveldar friskliv, læring og meistring
Kva Når Påmelding
     
     

Aktuelle skjema
 Attest for gjennomført allmennmedisinsk teneste
 Eigenerklæring førarkort
 Erklæring om farskap
 Legeerklæring for godkjenning som fosterheim
 Parkeringsløyve for rørslehemma
 Personvernerklæring for helse- og omsorgstenester i Bømlo kommune (PDF, 27 kB)
 Søknadsskjema helse- og omsorgstenester
 TT-kort eigenerklæring
 TT-kort legeerklæring
 TT-kort søknadsskjema
 Verje - søknadsskjema
 
    Aktuelt planverk
 Smittevernplan (PDF, 1018 kB)
 
Tenestetilbod i Bømlo kommune
 Teneste  Telefon  Kontaktperson
 Avtalefysioterapeutar:
 Bli God Fysikalske - Bømlohallen  53421311  
 Linda Mari Kalvenes Skimmeland
 Øyvind Østensen
 Bømlo psykomotoriske fysioterapeut - Skimmelandstunet  92605815
 Johanne Thoresen Malme
 Stang Fysioterapi - Mælandsvågen  41310200
 Thomas Stang
 Langevåg fysioterapi  41514661
 Håkon Andreas Karlsen 
     
Koordinatorar    
Demenskoordinator (PDF, 171 kB) /
koordinator helseteam for eldre
 53423476 /
46931348
 Maj Tove Meling
Frisklivskoordinator /
koordinator læring og meistring
 53423347 / 
90822991
 Britt Mari Farestveit
Kreftkoordinator - 53 42 34 73  90859944  Reidun Sortland
Rehabiliteringskoordinator  53423477 / 46931937  Elin Steinsbø
 Barne- og familietenesta (BFT)  53423330  Linda Hellen
 Bremnes legesenter  53423311  Tove Britt Digernes
 Bømlo bu og helsesenter (BBH)  53423400  Berit Nesse
 Bømlo omsorgstun / Søre Bømlo omsorgsområde  53423760  Torhild Siggervåg
 Bømlo heimetenester (BHT)  53423440  Hilde Markhus
 Ergo- og fysioterapitenesta  53423342  Kathrine T. Nygård
 Habiliteringstenesta  53423448  Frode Bratten
 Helsesjukepleiar  53423335  Liv Turid S. Halbmayr
 Jordmortenesta  53423338  Sofie Nesse
 Hjelpemiddellager  53423188  Bianca R. Flock
 Interkommunal døgnavdeling    Janett Svendsen
 Hovudnummer til avdelinga / resepsjon IDA  53233070  
 Legekontor på IDA  53233073  
 Kystlegane  53425610  
 Langevåg legekontor  53423370  
 Miljøtenesta innan Rus og psykisk helse  53423395  Kjellaug L. Gilje
 Moster legekontor  53423380  
 Rus og psykisk helse  53423392  Astrid Stautland
 Sunnhordland interkommunale legevakt  53456140  Janett Svendsen
 Teiglandshagen  53423791  Berit Nesse
 Tenestekontoret  53423470  Reidun Stautland

Eigenandel for fysioterapi

Diagnoselista som innebar rett til fri behandling hos fysioterapeut er fjerna. Det er òg fjerna ein del av rammetilskotet for fysioterapi. Frå 01.01.17 er det kun fri behandling for dei som er under 16 år eller for behandling av godkjent yrkesskade. Dette gjer at me krev inn eigenandel for fysioterapi ytt av kommunalt tilsette fysioterapeutar både poliklinisk og i heimen.


Fysioterapi som innebærer undersøking og behandling eller gruppetrening vil ein krevje eigenandel for. Det kan ikkje krevjast eigenandel for førebyggjande tiltak, for utprøving/tilpassing av hjelpemiddel, for fysioterapi til personar på langtid eller korttidsplass på institusjon. Det kan heller ikkje krevjast eigenandel for tverrfaglege møter, samtale med pårørande, eller vegleiing/opplæring av pårørande eller personale.


Det er ikkje krav om tilvising frå lege for å kunne krevje eigenandel for behandling hos fastløna fysioterapeutar. Eigenandelen vert ført på eigenandelskort 2 som har eit tak på 1990 kr. Kommunen kan krevje å få refundert eigenandel frå Helfo for dei som har fått frikort.


Me ber om at de informerer pasientane om at det vert krevd eigenandel. 

 

Om veteranar


Nettside for veteranar i Bømlo kommune

Institutt for militærpsykiatri og stressmeistring

Sist endra 20.01.2020 12:46
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Legekontor
Telefon:
53 42 33 05
Mobil:
992 54 351
E-post:
Tittel:
leiar for legetenesta
Bunnhjørne
 
Login for redigering