Kommuneoverlege-smittevernlege
NIF Vestland logo
(04.04.2020)

På grunn av koronasituasjonen vidareformidlar Bømlo kommune ei melding frå Noregs idrettsforbund.

Sammy Olsen utan kjede_sks.jpg
(04.04.2020)

Kjære hyttebuarar og ferierande,

Smittevern testing breidde
(03.04.2020)

Torsdag ettermiddag fekk Bømlo kommune konstatert sitt fjerde tilfelle av ein person sjuk med Covid-19. 

Bremnes legesenter stengd dør
(03.04.2020)

Grunna smittefaren ved korona-viruset er det endra rutinar ved alle legekontora i kommunen. Det betyr mellom anna at dørene blir stengde. Men det er framleis høve og trygt å kontakta fastlegen di for anna enn koronarelaterte saker.

Påskekyllingstudent hos mor og far
(03.04.2020)

Mange ynskjer å tilbringa påskeferien med å besøkja familie og venner. Dette er ikkje forbode – men hugs at koronapandemien ikkje tek ferie. I desse tider vil reising innanlands kunne medføra mange nye smittetilfelle – noko ingen ynskjer. 

Koronavius
(02.04.2020)

Bømlo kommune følgjer råda frå Helsedirektoratet i kampen mot korona-pandemien. Her finn du informasjon om utviklinga, råd og tips til kva du kan og bør gjere for å unngå smitte og kva du skal gjere om du mistenkjer smitte.

kORONATELEFON OPNINGSTIDER PÅSKE 2020
(02.04.2020)

Bømlo kommune har oppretta koronatelefon med nummer 53 42 30 01. Koronatelefonen har eigne opningstider i påsken, men har elles ope alle dagar kl. 08.00-15.30. Men før du ringer – sjekk deg på www.koronasjekk.no

Videomosaikk Me er ei verd
(31.03.2020)

Bremnes kantori og Bømlo Gospel sin planlagde konsert for Fasteaksjonen 2020 vart avlyst grunna koronapandemien. Men driftige folk i kor og studio, inkludert ordførar Sammy Olsen, har resultert i ei fantastisk konsertoppleving i digitalversjon.

Smittevern koronatesting høgde
(31.03.2020)

- Bømlo kommune har no tre stadfesta tilfelle av Covid-19-sjuke. Det siste tilfelle har ingen kjent relasjon til dei to første, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø.

Barnehagar - nytt toppbilde
(28.03.2020)

Helsedirektoratet sine retningsliner for stenging av skular og barnehagar gjev dispensasjon for born og unge med særskilde omsorgsbehov, og barn av føresette med kritisk samfunnsfunksjon eller verksemdskritisk oppgåve. Dette gjeld i den perioden barnehagar og/eller skular er stengde. 

PMTO terapeut og sosionom Ingrid Eskeland_LH.jpg
(26.03.2020)

Bømlo kommune har oppretta to nye hjelpetelefonar for innbyggjarane. Det er ein ekstrem situasjon me er oppe i, og når det er så mykje uvisse rundt oss kan det dukka opp mange spørsmål og tankar som kan være vanskelege å handtere. 

Erna Solberg og Bent Høie
(25.03.2020)

Regjeringa viderefører alle tiltaka som er sett i verk i kampen mot utbrotet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

Fritidseigedomar - rorbuer
(24.03.2020)

Bømlo kommune har motteke fleire spørsmål om korleis ein stiller seg til det å melda flytting til fritidsbustaden sin. I hovudsak skal det ikkje meldast flytting dersom ein skal ha busetjing mindre enn 6 månadar. Merk at ein fritidsbustad ikkje kan brukast som bustad utan at denne er godkjent bruksendra til bustad. Dette krev særskilt løyve. 

Økonomisjef Jarle P. Nakken
(24.03.2020)

- Kommunen ser at deler av næringslivet i kommunen er inne i ei krevjande tid med stenging, redusert omsetnad og permittering av arbeidsstokken grunna Regjeringa sine innstramingstilak. Difor set me i verk einskilde tiltak i samband med innkrevjing av eigedomsskatten, opplyser økonomisjef Jarle Nakken i Bømlo kommune.

Skjermbilde Follesøvideo 23.3.2020
(24.03.2020)

- Me må framleis lojalt følgja opp påbod og reglar for å kjempa mot koronaviruset. Slappar me av no vil me oppleva ei auke i smittetala, åtvarar smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Influensa
(23.03.2020)

Har du hoste, feber, tung pust eller andre luftvegsinfeksjonssymptom som kan skuldast koronavirus? No har Folkehelseinstituttet og Helsenorge lansert ei sjølvrapporteringsløysing for å få hjelp frå publikum til å få oversikt over situasjonen i Norge.

 

 

 

Smittemottaksdør Bremnes
(21.03.2020)

Bømlo har no to registrerte tilfeller av Covid-19 - koronasjuke. Tilfelle nr 2 har relasjon til tilfelle nr 1, og har vore isolert. Det første tilfellet vart stadfesta onsdag, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Hjelpetelefonen snakk med oss
(21.03.2020)

Bømlo kommune har oppretta ein eigen hjelpetelefon med lokale fagfolk som kan yte psykososial omsorg – SNAKK MED OSS - 917 54 286. Telefonen er open kvardagar mellom kl. 09.00-15.00.I tillegg finst det mange andre nasjonale hjelpetelefonar ein kan ta kontakt med.

Sammy Olsen utan kjede_sks.jpg
(20.03.2020)

– No er me i ein krisesituasjon der dei vanlege tilboda held stengt og dagleglivet endrast drastisk. Me blir tvunge til å vere heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det enda vanskelegare no. Då er det viktig å vite at det er hjelp å få, seier ordførar Sammy Olsen i Bømlo kommune.

Fritidseigedomar - rorbuer
(20.03.2020)

Bømlo kommune får mange spørsmål frå folk om det er greitt at dei oppheld seg på hyttene sine i Bømlo kommune. Om ettermiddagen torsdag 19. mars vedtok regjeringa å innføra forbod mot overnatting på fritidseigedom utanfor eigen kommune. 

Smittemottaksdør Bremnes
(19.03.2020)

- Onsdag 18. mars fekk me svar på ein prøve som testa positivt på Covid-19-viruset, stadfestar smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune. Dette er det første tilfellet av koronasmitte registrert i kommunen.

Hilde Markhus
(19.03.2020)

Heimetenestene på Bømlo tek risiko for smittespreiing mellom brukarane våre, tilsette og befolkninga på Bømlo elles på høgaste alvor. 

Ei hand å halda i
(17.03.2020)

I samråd med kommuneleiinga stoppar Barne- og familietenesta alle tiltak som støttekontakt og besøksheim/avlastningsheim i denne fasen, for å avgrense smitteomfang og kontakt som ikkje er absolutt naudsynte.  

Fastlege illustrasjon
(17.03.2020)

Bømlo kommune ynskjer å registrera deg som har helsefagleg utdanning eller bakgrunn, slik at me ved mangel på personell kan ta kontakt direkte. 

Handhygiene
(17.03.2020)

Helsedirektoratet har vedteke omfattande tiltak for å hindra spreiing av Covid-19 (koronaviruset) og for å bidra til å oppretthalda nødvendige helse- og omsorgstenester. Bømlo kommune føl statlege vedtak, og har ikkje kommunale vedtak for innbyggjarane i tillegg. 

Helsesjukepleiar med nyfødd til kontroll
(16.03.2020)

- Helsestasjonen på Bremnes, Moster og Langevåg er nødt til å redusera antal besøkjande på helsestasjonen i tråd med nasjonale råd om å redusers smitterisiko og hindre spreiing av koronaviruset. Du vil få melding om avlysingar og endringar av timar på sms eller per telefon, opplyser leiande helsesjukepleiar Liv Turid S. Halbmayr.

Kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund
(16.03.2020)

- Skulane i Bømlo skal strekkje seg så langt som mogleg for å leggje til rette for at elevane kan gjere skulearbeid heime. Me veit at dette kan vere krevjande for dykk heime slik situasjonen er no, seier kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund. Men fortvil ikkje.

Smittevernlege og ordførar
(16.03.2020)

- Alle skal avgrense samvære med andre enn husstandsmedlemmer så mykje som mogleg. Om folk ikkje føl desse råda klarar me ikkje å stoppa korona-smitta. Syn ansvar og omtanke – det er snakk om å redda liv, understrekar smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Barnehagar - nytt toppbilde
(13.03.2020)

Bømlo kommune viser til nasjonale myndigheter og deira råd når det gjeld barn og unge som no er heime frå skule og barnehage.

Vanar som førebyggjer smitte
(13.03.2020)

Det viktigaste du som innbyggjar kan gjere no, er å unngå å bli smitta. Generell god hygiene er det viktigaste verkemiddelet for å førebyggja smitte.

Felles legevaktnummer_croppa
(13.03.2020)

Helsedirektoratet har fått fleire uromeldingar frå legevaktsentralar i heile landet om svært stor pågang frå publikum om Korona-smitte. På tross av monaleg auke i kapasiteten for å svara på desse henvendingane er det rapportert om lang svartid til legevakt telefon 116 117. 

Skulestenging korona
(12.03.2020)

På grunn av vedtak fatta av regjeringa vert skulane på Bømlo stengt frå og med fredag 13. mars. 

Kommunal leiing korona
(12.03.2020)

Stenging av skular, barnehagar, symjehallen, kulturhus, bibliotek og rådhuset er blant tiltaka Bømlo kommune innfører i kampen mot smittespreiing av korona-viruset. Ordførar, rådmann og smittevernlege oppmodar alle til å lojalt følgje opp restriksjonar og råd som vert gitt i denne vanskelege situasjonen.

Kamp mot koronasmitte
(11.03.2020)

- Koronaepidemien vil snart råka oss på Bømlo også. Me førebur oss no på strenge prioriteringar innan helsevesenet, som sjølv kan bli hardt råka. Difor inviterer me no publikum til ein helsedugnad for å avlasta helsetenestene til det verste roar seg.

(09.03.2020)

Landet er no i ein fase der vi må førebu oss på at mange kan blir sjuke på same tid. 

(06.03.2020)

- Heimekarantene MÅ overhaldast, understrektar direktør Bjørn Guldvog i Helsedirketoratet.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering