Legetenester

Lege lyttar på bryst til pasient. Illustrasjonsfoto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

 

 

Endra rutinar på alle legekontora 

  • Alle legekontora på Bømlo vil inntil vidare ha stengt dør.
  • Pasientane må ringja for å avtale legetime, blodprøvekontroll eller andre undersøkingar
  • Dei som har fått tildelt time ventar ute/i bilen til dei får telefon om at dei vil bli sleppt inn
  • Ved Bømlo legekontor (Langevåg) har vi no "liste utan fast lege". Det blir satt inn legevikar på lista. Telefonen er open  måndag og onsdag.  Blodprøvar m.m. utførast etter avtale.  Dersom det ikkje er lege tilstades, vil ein få time ved Bremnes legesenter. 

Time-, reseptbestilling og meir informasjon


Kystlegane

 

Bremnes, Moster og Bømlo legekontor: Logg inn med ID: Helsenorge.no

 

Telefonnummer til legekontor/fastlegar

Bremnes legesenter  53423311
Moster legekontor  53423380
Bømlo legekontor (Langevåg)  53423370
Kystlegane  53425610
Legevaktsentralen     116 117
Ved akutte situasjonar        113

Koronatelefon Bømlo for luftvegsplager og spørsmål
Opningstid måndag-fredag 08.30-11.30 og 13.00-14.30.

 53423001
 
 
Folkehelseinstituttet sin korona-telefon: 815 55 015 for alle som vil ha informasjon om korona-viruset.
 

 

Legevakt 116117 (nasjonalt nummer)

Ved akutt oppstått sjukdom uansett tid på døgnet.

Legevakta er interkommunal og lokalisert til Stord sjukehus

Livstruande tilstander: Ring 113 (Medisinsk nødtelefon-Haugesund)

God informasjon om korona-virus på Folkehelseinstituttet            

Har du spørsmål om økonomisk sosialstønad, dagpengar eller andre ytingar? Sjå NAV.no

 

Legekontor i Bømlo

Det er fire legekontor i Bømlo kommune. På Svortland ligg Bremnes legesenter med 6 legar og LIS1-lege, og Kystlegane med 5 legar. Moster legekontor har 2 legar og Bømlo legekontor på Langevåg har 1 lege. Det blir nytta vikarlege når nokon er borte over fleire dagar, ellers vikarierer legane for kvarandre.

 

 

Endringar av fastlegar:

Bømlo kommune har tilsett to ALIS-legar gjennom ALIS-VEST prosjektet:

Anne Marit Særsten Halvorsen frå 01.01.18 ved Bremnes legesenter

 

Sandra Langedal frå 01.09.17 ved Kystlegane. Ho er i utdanningspermisjon fram til 01.09.21. Vikarlege er Alina Bumbar.

 

ALIS vest prosjektet - rekrutteringsfilm frå Bømlo


Legesituasjonen per september 2020:

 

KYSTLEGANE:  Tlf 53 42 56 10


Ana Alves
Kåre Dahl
Astrid J. Færevåg
Gunnar Bondevik
Sandra Langedal har vikar: Alina Bumbar


BREMNES LEGESENTER: Tlf 53 42 33 11

Bømlo Helsehus,Leirdalen 25, 5430 Bremnes

Ope alle kvardagar

Jorid Fadnes

Marit Aas

Anne Marit Særsten Halvorsen

Vidar Røen

Torbjørn Egenberg

Suvetha Selvachandrapose har vikar 

LIS 1 (Turnuslege)


MOSTER LEGEKONTOR: Tlf 53 42 33 80

mostravegen 561, 5440 Mosterhamn

 

Ope: Måndag-tirsdag-onsdag-torsdag


Torhild Taraldsøy

Hogne Buchvold


BØMLO LEGEKONTOR: Tlf 53 42 33 70

Vestvikvegen 2, 5443 Bømlo

 

Open telefon: Måndag,onsdag


"Liste utan fast lege" har vikar

 

 

Tannlegevakt:

www.tannlegerinorge.no


Fastlegeordninga

Fastlegeordninga gjev alle innbyggjarane i Norge rett til å ha ein almennlege som sin fastlege. Fastlegeordninga er friviljug. Dei som ikkje ønskjer å vere del av fastlegeordninga, må sjølv finna ein allmennlege å gå til.

Fastlegene har avtale med kommunen om å gje innbyggjarane almennlegetenester, både når det gjeld somatiske og psykiske problem. Det er fastlege som skal kontaktast ved akutte tilstander som oppstår på dagtid. Dette fordi det faste lege kjenner deg og dine helseproblem best, og behandar difor også dei vanlege akutte problema best. Alle legekontora i kommunen har plikt til å setje av rimeleg tid til akutte tilfelle.
 

Fastlegen er ein allmennlege som har inngått avtale med kommunen om deltaking i fastlegeordninga. Alle har rett til å vere knytt til ein fast, namngitt allmennpraktiserande lege. Fastlege skal vera tilgjeneleg for sine pasientar og skal prioritere desse føre personar som ikkej står på legen si liste. Du kan sjølv velgje kva for lege du vil ha som fastlege, men lege må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje ein fastlege i ein annan kommunen enn den du bur i.

Det er friviljug å delta i ordninga, og du kan fritt velgje ein lege som ikkje er med i fastlegeordninga, men då betalar du ein høgare eigenandel. Dersom du har foreldreandsvar for born under 16 år, vel du også fastlege for barnet ditt.

Du har krav på å behalda fastlegen din ved opphald i sjukeheim.

 

Byte av fastlege

Gå inn på veiledning helsenorge.no eller ring 23 32 70 00

 

Nyttige nettsider

Dersom du har spørsmål om legetenesta i Bømlo kommune ta kontakt med leiar Tove Britt Digernes mobil 992 54 351 eller på epost tove-britt.digernes@bomlo.kommune.no
  

 


 
 

 

 

 

Sist endra 22.09.2020 13:37
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Legekontor
Telefon:
53 42 33 05
Mobil:
992 54 351
E-post:
Tittel:
leiar for legetenesta
Bunnhjørne
Søknadsskjema (1)
 
Login for redigering