Legetenester

Legevakt 116117 (nasjonalt nummer)

Ved akutt oppstått sjukdom ring 116117 uansett tid på døgnet.

 

Legevakta er interkommunal og lokalisert til Stord sjukehus

 

Livstruande tilstander: Ring 113 (Medisinsk nødtelefon-Haugesund)


Legekontor i Bømlo

Det er fire legekontor i Bømlo kommune. På Svortland ligg Bremnes legesenter med 5 legar og turnuslege, og Kystlegane med 5 legar. Moster legekontor har 2 legar og Bømlo legekontor på Langevåg har 1 lege. Det blir nytta vikarlege når nokon er borte over fleire dagar, ellers vikarierer legane for kvarandre.


Legesituasjonen per 9. januar 2017:

• Knut A. Omdal er tilsett i 60 % stilling som fastlege Søre Bømlo.
• Ingvild T. Dahl er tilsett som fastlege 100% ved Bremnes legesenter frå 9.1.2017.
• Jan Leversund har tatt til som vikar for Anna Tibris ved Kystlegane.
• S. Qaiser kjem venteleg attende frå permisjon 01.03.17.
• Kjell Olav Thorsland er vikar ved Bremnes legesenter ut februar 2017.
 

Legetenesta har vore inne i periode med vakansar og vesentleg vikarinnleige når det gjeld legesituasjon i Bømlo kommune. Det har vore ei utfordring med 2 legar i permisjon (Bremnes legesenter, S. Qaiser og Kystlegane, A. Tribis) samt legar som sa opp sine stillingar som fastlege (Bremnes legesenter, M. Martinez og Søre Bømlo, H. Lie). Heidi Lie er gått over i stilling som lege ved institusjon/sjukeheim. Rekrutteringa den seinare tida inneber ei vesentleg betring i stabilitet framover. Det skal avklarast eventuell rekruttering til ledig heimel ved Bremnes legesenter i nær framtid.

 

Bremnes legesenter - endringar av fastlegar:

Qaiser Shahzad: Permisjon i tida 01.03.16 – 01.03.17 (grunna militærteneste)
Henning M. Engschøen: Vikar for Q. Shahzad i heile perioden.
Ingvild T. Dahl: Tek til som fastlege frå 9.1.2017

 

Time-, reseptbestilling og meir informasjon
 

Bremnes legesenter

Kystlegane

Moster legekontor

Timebestilling hjå Bømlo legekontor

Reseptbestilling hjå Bømlo legekontor

 

Tannlegevakt:

www.tannlegerinorge.no


Fastlegeordninga

Fastlegeordninga gjev alle innbyggjarane i Norge rett til å ha ein almennlege som sin fastlege. Fastlegeordninga er friviljug. Dei som ikkje ønskjer å vere del av fastlegeordninga, må sjølv finna ein allmennlege å gå til.

Fastlegene har avtale med kommunen om å gje innbyggjarane almennlegetenester, både når det gjeld somatiske og psykiske problem. Det er fastlege som skal kontaktast ved akutte tilstander som oppstår på dagtid. Dette fordi det faste lege kjenner deg og dine helseproblem best, og behandar difor også dei vanlege akutte problema best. Alle legekontora i kommunen har plikt til å setje av rimeleg tid til akutte tilfelle.
 

Fastlegen er ein allmennlege som har inngått avtale med kommunen om deltaking i fastlegeordninga. Alle har rett til å vere knytt til ein fast, namngitt allmennpraktiserande lege. Fastlege skal vera tilgjeneleg for sine pasientar og skal prioritere desse føre personar som ikkej står på legen si liste. Du kan sjølv velgje kva for lege du vil ha som fastlege, men lege må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje ein fastlege i ein annan kommunen enn den du bur i.

Det er friviljug å delta i ordninga, og du kan fritt velgje ein lege som ikkje er med i fastlegeordninga, men då betalar du ein høgare eigenandel. Dersom du har foreldreandsvar for born under 16 år, vel du også fastlege for barnet ditt.

Du har krav på å behalda fastlegen din ved opphald i sjukeheim.

 

Byte av fastlege

Gå inn på helsenorge.no eller ring 800HELSE (800 43 573)

 

Nyttige nettsider

Dersom du har spørsmål om legetenesta i Bømlo kommune ta kontakt med leiar Tove Britt Digernes mobil 992 54 351 eller på epost tove-britt.digernes@bomlo.kommune.no
  

 


 
 

 

Sist endra 11.04.2017 13:27
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Legekontor
Telefon:
53 42 33 05
Mobil:
992 54 351
Tittel:
leiar for legetenesta
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
Relaterte artiklar (1)
Søknadsskjema (1)
 
Login for redigering