Midlar til aktivitetar og arrangement for 65+

Bømlo kommune har fått midlar frå Helsedirektoratet øyremerka aktivitetstiltak retta mot aldersgruppa 65+. Midlane skal brukast for å leggja til rette for auka aktivitet og auka sosial deltaking i perioden med koronapandemi. Eldrerådet og Bømlo pensjonistforeining har, saman med frivilligsentralen og fleire andre, gitt innspel til korleis midlane bør nyttast.

Me har lyst ut midlar som grupper i lokalsentruma og alle lag og organisasjonar kunne søkja på. Takk til alle som gjennomfører aktivitetar og lagar møteplassar for målgruppa! 

Aktivitetar 65+

I 2021 gjennomfører ei rekkje lag og organisasjonar aktivitetar spesielt retta mot aldersgruppa 65+. Mange av aktivitetane har påmelding. Ta derfor gjerne kontakt om du ønskjer å delta på ein aktivitet.
Aktivitetar 65+
Aktivitet Arrangør Kontaktinformasjon
Lagsmøte og arrangement Bremnes kvinne- og familielag Helga Esperø (926 64 105)
Senioruniversitetet med kafé Senioruniversitetet Svein Kåre Meling (907 47 031)
Kulturkveldar Framtid for Lykling Karl B. Simonsen (905 96 340)
Malekurs og samlingar i amfiet Moster grendautval Edith Odden (980 54 869)
Tur og aktivitetar ved Bocciabane i Miljøparken Rubbestadneset grendautval i samarbeid med Rubbestadneset idrettslag Svein Helge Natterøy (900 25 619)
Aktivitetar ved Petanquebane i Foldrøy Foldrøy aktivitetspark Anne Merete Lydersen Grønås (905 13 964)
Lagsmøte og arrangement Bømlo hobbylag Dagmar Meling (941 79 649)
Husflidskveldar/ temakveldar Bømlo husflidslag Sissel Nielsen Mæland (482 19 457)
Seniorkino med fimkafé Bømlo kulturhus i samarbeid med Bømlo pensjonistforeining Hanne Jacobsen (958 00 261)
Søndagskafé på Meieriet Øvre Gåsland vel Nina Ingvaldsen (905 47 929)
Benkar og turar Gutta på tur Sigurd Emil Sele (482 48 641)
Seniorturar Bømlo turlag Nils Magne Helle (915 51 522)
Open dag seniortrim Bremnes idrettslag Vibeke Rasmussen (970 57 968)

Kommunen koordinerer spørsmål om mellom anna smittevern, målretta rekruttering av deltakarar, praktiske spørsmål om transport osv, saman med frivilligsentralen. I tillegg vil me bidra til erfaringsdeling og koordinering på tvers av lokalsentra.

Har du spørsmål eller innspel kan du ta kontakt med lene.borgen.waage@bomlo.kommune.no.

Retningsliner for aktivitetsmidlar retta mot seniorar og eldre i 2021

 • Føremålet med ordninga er å stimulera til aktivitet og auka sosial deltaking for seniorar og eldre i perioden med koronapandemi.
 • Aktivitetar/arrangement skal vera for målgruppa (65+), men kan også involvera andre (som til dømes familiemedlemmar).
 • Stønadsordninga skal gjerast kjent med utlysing i lokalavisa, på Bømlo kommune sine heimesider og i sosiale media.
 • Neste søknadsfrist er 1.september 2021
 • Tilskot blir ikkje gitt til ordinær drift eller investeringar, men til oppstart eller gjennomføring av konkrete aktivitetar, arrangement og møteplassar som skapar aktivitet for målgruppa.
 • Grupper i lokalsentruma som er oppnemnde i samband med prosjektet og alle lag og organisasjonar i Bømlo kan søkja.
 • Aktivitetane må gjennomførast i 2021 og vil bli gjort kjent for målgruppa gjennom ein kalender på kommunens nettsider og annonse i lokalavisa.
 • Eit lag kan søkja om tilskot til fleire aktivitetar, men ein kan berre søkja om midlar ein gong pr. arrangement.
 • Det må gå fram av søknaden korleis arrangementet/aktiviteten er tilpassa ulike smittesituasjonar. Me oppfordrar til å tenkja gjennom om til dømes arrangementet kan gjennomførast ute eller med fastmonterte seter eller med mindre enn 10 deltakarar. I samband med handsaming av søknadane vil smittevern bli vurdert.
 • Ein kan søkja på førehand eller etterskotsvis.
 • Det må leggjast inn enkelt budsjett/rekneskap i søknaden.
 • Som hovudregel blir tilskot utbetalt etter at arrangementet/aktiviteten er gjennomført, med utgangspunkt i ei kortfatta rapportering etter fastsett mal og faktura.
Til toppen