Landbruksbasert næringsutvikling

Innovasjon Norge gjev lån og tilskot til investeringar i driftsbygningar på landbrukseigedomar til tradisjonelt landbruk. Dei gjev også lån og tilskot til utvikling av tilleggsnæringar på gardsbruk. Prosjekta må vera lønsame.

Innovasjon Norge gir stønad til eigarar av landbrukseigedom. Det må vera næringsverksemd av ein visst omfang på eigedomen eller potensial for næringsverksemd av eit visst omfang.

Tradisjonelt landbruk: Kva kan finasierast?

  • Tilskot til Investering i driftsbygning
  • Tilskot til lager for husdyrgjødsel
  • Tilskot til mindre investeringar i samband med generasjonsskifte

Lån til investeringar på landbrukseigedom, kjøp av eigedom og tilleggsareal.

Tilleggsnæring: Kva kan finasierast?

  • Tilskot til tiltak i ideavklaringsfasen
  • Tilskot til tiltak i etableringsfasen
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i faste anlegg og tilhøyrande produksjonsutstyr av varig karakter

Innovasjon Norge

Til toppen