Landbruksveg

Dersom du planlegg å byggja landbruksveg på eigedomen din må du ha godkjenning av kommunen.

Det skal leggjast vekt på at vegen fremjar rasjonell landbruksdrift og tek vare på heilskaplege løysingar uavhengig av eigedomsgrenser. Konsekvensane som vegen vil ha for natur, kulturminne og friluftsliv, vil bli vurderte.

Bygging av nye eller ombygging av eldre landbruksvegar er heimla i skogbrukslova og jordlova, og handsamast etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar.

Søknadskjema

Bruka gardskart som kartvedlegg

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar

Normaler for landbruksvegar

Til toppen