Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Bømlo: Informasjon, råd og reglar

På denne sida finn du diverse informasjon, råd, reglar og skjema Bømlo kommune nyttar i kampen mot koronapandemien. Bømlo kommune følgjer dei nasjonale reglane og tilrådingane, men strengare tiltak kan iverksetjast ved større smitteutbrot.

Skjenke- og serveringstadar, institusjonar, verksemder, organisasjonar og andre som får besøk vert oppmoda om å føre lister med friviljug registrering av kontaktinformasjon til gjester. Helsedirektoratet tilrår føring av slike lister for å letta arbeidet med smitteoppsoring  av covid-19. Datatilsynet understrekar at slike lister ikkje skal liggje ope tilgjengeleg for besøkjande. Personvernforordninga krev at all handsaming av personopplysnimngar skjer med naudsynt informasjonstryggleik både under innsamling, lagring og eventuell oversending til helsemynde.

Velkommen til trygt besøk på institusjonane våre

Ulike registreringsskjema

NB: Arrangør/innehavar er ansvarleg for listene og å halda seg oppdatert på gjeldande reglar til ei kvar tid - sjå lenkjer i skjema.

FHI – Arrangement, samlingar og aktivitetar

Helse Norge - nasjonale reglar

Til toppen