Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Bømlo: Informasjon, råd og reglar

På denne sida finn du diverse informasjon, råd, reglar og skjema Bømlo kommune nyttar i kampen mot koronapandemien. Bømlo kommune følgjer dei nasjonale reglane og tilrådingane, men strengare tiltak kan iverksetjast ved større smitteutbrot.

Skjenke- og serveringstadar, institusjonar, verksemder, organisasjonar og andre som får besøk vert oppmoda om å føre lister med friviljug registrering av kontaktinformasjon til gjester. Helsedirektoratet tilrår føring av slike lister for å letta arbeidet med smitteoppsoring  av covid-19. Datatilsynet understrekar at slike lister ikkje skal liggje ope tilgjengeleg for besøkjande. Personvernforordninga krev at all handsaming av personopplysnimngar skjer med naudsynt informasjonstryggleik både under innsamling, lagring og eventuell oversending til helsemynde.

Ulike registreringsskjema

NB: Arrangør/innehavar er ansvarleg for listene og å halda seg oppdatert på gjeldande reglar til ei kvar tid - sjå lenkjer i skjema.

FHI – Arrangement, samlingar og aktivitetar

Helse Norge - nasjonale reglar

Til toppen