Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Bømlo: Siste nytt

Alle nærkontaktar til vedkomande som fekk påvist koronasmitte laurdag 27.02.2021 er blitt testa og alle prøvesvar kom tilbake utan påvist smitte.

fint dekka selskapsbord

Mange lurer på kva smittevernreglar som gjeld for konfirmasjonsselskap. Det er kanskje ikkje så lett å tolka forskrifta og/eller tilrådingane, og det kan kome nye tiltak, restriksjonar eller letter før mai. Kommunen følgjer dei nasjonale reglane og tilrådingane, men får ikkje førehandsvarsel og må vente på kunngjeringar frå regjeringa. 

Korona testampull. Foto.

Eitt nytt tilfelle av covid-19 meldt i Bømlo laurdag 27.02.2021. Prøve tatt 25.02. Ukjent smitteveg: Vedkomande var på besøk, men ikkje smitta på Bømlo. Nærkontaktar er varsla, satt i karantene og blir testa sundag 28. februar.

Regjeringa fører i hovudsak vidare dei nasjonale smitteverntiltaka, men det blir lette i tiltaka for born, unge og studentar. Endringa er at det vert opna opp for inntil 100 personar på innandørs arrangementer med «faste plassar», idrettsarrangement og konkurransar, men ikkje for arrangement som kryssar kommunegrensene.

to koronatelefonoperatørar foran dataskjermar

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. - Me er glade for at folk registrerer seg, men dei som allereie har registrert seg treng ikkje ringe vaksinetelefonen for å sjekka om dei er registrert, opplyser leiande helsesjukepleiar Liv Turid Steinsbø Halbmayr.

- Når me no startar opp med massevaksinering er det uhyre viktig at folk registrerer seg for å bli kalla inn til koronavaksinering. Om du ikkje registrerer deg så risikerer du å falle ut av prioritert rekkjefølgje, opplyser leiande helsesjukepleiar Liv Turid Steinsbø Halbmayr som er vaksinekoordinator i Bømlo kommune.

fem glas koronavaksiner. Foto.

- Me er no godt igong med massevaksinering av aldersgruppa 75-85 år, fortel verksemdsleiar Linda Hellen.

dame får koronavaksinesprøyte

Bømlo kommune oppmodar alle i alderen 18-84 år om å registrere seg for å få vaksine mot covid19.  Til no er berre i underkant 4000 personar registrerte. Registreringa vert nytta til å tildele time til dei som ønskjer vaksine.

- Bømlo kommune ser per no ikkje grunnlag for å endra koronareglane våre, men dette vert vurdert fortløpande.

sjukepleiar sorterer koronadoser

Bømlo kommune får tildelt 26 hetteglas av koronavaksine både i veke seks og sju. Det er 52 glas eller 312 vaksinedoser som skal gis fram til 21. februar.

Til toppen