Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er ein rettigheit for personar som har vesentleg nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært avgrensa ytingar til livsopphald etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova.

 

Kvalifiseringsprogrammet er heilårleg og på full tid. Du får tett oppfylgjing og bistand til å kome i arbeid gjennom opplæring, arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling m.m.

 

 

Det er kva du kan og kva du ynskjer som avgjer innhaldet i ditt kvalifiseringsprogram

 

Saman med rettleiar vil du difor kunne planleggje innhaldet i programmet, som fyrst og fremst skal innhalde

  • Arbeidsretta aktivitet
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett individuell oppfylgjing og rettleiing

Dersom du treng rettleiing på andre livsområde, kan det inngå som ein del av programmet. Eksemplar på dette kan vere økonomisk rådgjeving, busituasjon, fritidsaktivitetar, helse m.m.

 

Kvalifiseringsstønad

 

Deltaking i kvalifiseringsprogram gjer rett til kvalifiseringsstønad. Dette er ein kommunal skattepliktig yting og er satt til to gonger grunnbeløpet. Du finn meir informasjon om grunnbeløpet på www.nav.no

 

 

 

Sist endra 07.07.2017 12:04
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering