Økonomisk sosialstønad

Økonomisk sosialstønad er ei kortvarig og mellombels inntekt for deg som ikkje kan sørgje for sitt livsopphald gjennom arbeid eller ved å nytte andre økonomiske rettar.

 

Målet med stønaden er at du så raskt som mogleg skal kunne klare deg sjølv. Dette kan for eksempel vera gjennom arbeid, andre inntekter eller eigne midlar.

 

Les meir om økonomisk sosialstønad.

 

 

Gjennom livet vil ein kunna koma i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vera økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad eller redusert foreldrebetaling i barnehagen. 


 
Lenker:
Bustønad (Husbanken)

Redusert foreldrebetaling i barnehagen


Gjeldsrådgjeving

Råd og rettleiing, sosiale tenester


Økonomisk sosialstønad

Skulelei?


Startlån og tilskot til tilpasning/etablering (Husbanken)

 

 

 

 

 

 

 

Sist endra 07.07.2017
Fant du det du leitte etter?