Foreldrekontaktar - Våge skule

Foreldrekontaktane (klassekontaktane) er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassen og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra i gruppa og kontaktlæraren/ skulen. Foreldrekontaktane er viktige foreldrerepresentantar i skulen. Det vert gjerne valt to i kvar gruppe.

 

Foreldrekontaktane sine oppgåver:

  • Opprettehalda god kontakt med alle elevar og foreldra i gruppa og ivareta deira interesser
  • Planleggja foreldremøta saman med kontaktlæraren
  • Leggja fram saker som FAU vil høyra foreldra si meining om
  • Vurdera kva foreldra kan gjera for å utvikla eit godt miljø i gruppa.
  • Sørgja for at nye foreldrekontaktar blir valt og at desse blir informert om sine oppgåver

 

Å bruke tid på skulegangen til barna er ei svært god investering. Det er viktig for barnet å sjå at foreldra interesserer seg for skulen. Forsking viser at ei positiv interesse hos foreldra for skulegangen til barna har meir å seie for barnas utbytte av skulegangen enn noko anna.


Som foreldrekontakt har du ein god sjanse til å vere med på å påverke innhaldet i skulen. Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG) håper at heftet  ABC for foreldrekontakter kan bidra til å gjere arbeidet som foreldrekontakt morosamt, lærerikt og meiningsfylt. FUG oppfordrar foreldre til å melde seg som foreldrekontaktar og engasjere seg i samarbeidet med skulen. Lykke til med eit viktig verv!

Foreldrekontaktar Våge skule 2019/2020

 

Mail

Telefon

 1. trinn

Glenn Atle Larsen

glenn.management@gmail.com 91103557
 

Jan Kåre Helvik

jkh@haugnett.no  

2. trinn

Cecilia R. Thormodsæter

ceciliatorm@hotmail.com

47039912

 

Dordi S. Hjelland

dordi_h@hotmail.com

47646468

3. trinn

Vanja Espeland

Vanja.Espeland@bomlo.kommune.no

48017825

 

Elisabeth H. Grønnevik

ekn@bomlo.kommune.no

91165377

4. trinn

Linn Katla

linn.katla@gmail.com

90748393

 

Johann Pettersen

johann_Pettersen@hotmail.com

90949155

5. trinn

Lillian Thorsen

Lillitho83@gmail.com

95096095

 

Kurt Henning Ådnanes

kurt.aadnanes@online.no

91185874

6. trinn

     
       

7.trinn

     
       
Publisert av Kristine Sætre. Sist endra 12.11.2019
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering