Utval for levekår

Utvalet har på kommunestyret sine vegne det folkevalde styringsansvaret innanfor sine fagområde og skal sjå til at;
•    oppgåvene vert løyste på ein effektiv og god måte
•    løyvde midlar vert nytta i samsvar med føremålet
•    det er etablert gode rapporteringsrutinar

Utvalet har ni medlemer.  Jørgen Søvold (H) er leiar med Georg Lønning (FrP) som nestleiar.

portrett av mann - Klikk for stort bileteJørgen Søvold (H) er utvalsleiar i Levekår. Simon Knutsson Sortland

 Utval for levekår har avgjerds- og innstillingsrett innanfor følgjande saksområde:
•    grunnskule
•    barnehage
•    skulefritidsordning
•    vaksenopplæring
•    introduksjonsprogram
•    bustader for mindreårige flyktningar
•    sosiale tenester utafor NAV for personar opp til 18 år
•    PP-teneste
•    helsestasjons- og skulehelseteneste
•    jordmorteneste
•    kommunale helseoppgåver
•    pleie- og omsorgsoppgåver
•    rusmiddelproblematikk
•    tiltak for funksjonshemma
•    sosiale tenester, så langt dei ikkje er delegert til Utval for oppvekst, kultur og idrett

Møtekalender til Utval for levekår

Utval for levekår 2023-2027
Parti Medlem # Varamedlemmar
H Jørgen Søvold (leiar) 1 Heidi Nimoson (K)
  Vegard Enerstvedt 2 Helene Søvold
    3 Christian Brekke
    4 Stig Randal
Frp Georg Lønning (nestleiar) 1 Elisabeth Urangsæter
    2 David Vassnes
    3 Marianne S. Tollaksvik
KrF Sigrid Ådnanes Tolås 1 Kathrine Hopen
  Marita Ådnanes 2 Roy Pedersen
    3 Kjersti Tangen Tveit
    4 John Kåre Torkelsen
Ap Hein Råby Schaug 1 Leif Kristian Mæland Andersen (Sp)
  Eline Kolbjørnsen 2 Hilde Bratland Hopsdal
    3 Robert Katla Rolfsnes
    4 Solfrid Bø Hallaråker (Sp)
SV Unni Seim 1 Dag Lothe
    2 Amalie Ødegård
    3 Øystein Kausrud
INP Jan Atle Haugland 1 Frode Aasheim
    2 Lene Karlsen
    3 Rita Rydningen
Til toppen