Utval for levekår

Utvalet har på kommunestyret sine vegne det folkevalde styringsansvaret innanfor sine fagområde og skal sjå til at;
•    oppgåvene vert løyste på ein effektiv og god måte
•    løyvde midlar vert nytta i samsvar med føremålet
•    det er etablert gode rapporteringsrutinar

Utvalet har sju medlemer. Ståle Sagvaag (Frp) er leiar med Jørgen Søvold (H) som nestleiar.portrettbilete av Ståle Sagvaag - leiar Utval for levekår - Klikk for stort bileteStåle Sagvaag (Frp), leiar Utval for levekår_ Simon Knutsson Sortland  

Utval for levekår har avgjerds- og innstillingsrett innanfor følgjande saksområde:
•    grunnskule
•    barnehage
•    skulefritidsordning
•    vaksenopplæring
•    introduksjonsprogram
•    bustader for mindreårige flyktningar
•    sosiale tenester utafor NAV for personar opp til 18 år
•    PP-teneste
•    helsestasjons- og skulehelseteneste
•    jordmorteneste
•    kommunale helseoppgåver
•    pleie- og omsorgsoppgåver
•    rusmiddelproblematikk
•    tiltak for funksjonshemma
•    sosiale tenester, så langt dei ikkje er delegert til Utval for oppvekst, kultur og idrett

Møtekalender og medlemer i Utval for levekår

Til toppen