Barne- og familietenesta

Kvinne med barn - Klikk for stort bilete Barne- og familietenesta er ei tverrfagleg teneste for hjelpeapparatet for barn og unge under 18 år, med unntak av barnevernet. Det er interkommunalt med kontor på Stord. Les meir om Sunnhordland Interkommunale barnevern.

 

Tilsette (PDF, 155 kB)

Organisasjonskart Barne- og familietenesta 2015 - Klikk for stort bileteOrganisasjonskart Barne- og familietenesta 2015

Tenester:
 

Jordmorteneste

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjon for ungdom

Skulehelseteneste

Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)

Sosiale tenester born og unge

Tiltaksteam

- lågterskel førebyggjande tiltak barn og unge

Avlastningsbustad

- for barn og unge med nedsett funksjonsevne

SLT-koordinator

 

Psykolog Spesialist

- Psykolog spesialist  jobbar med rettleiing til samarbeidspartnarar både i og utanfor Barne- og Familietenesta, ikkje på individnivå.

 

 

Bømlo kommune har politiske føringar om å prioritera arbeidet med de yngste borna. Dette samsvarer godt med statlige føringar for tidlig innsats i barnehagar, skular, resten av det kommunale hjelpeapparatet og spesialisthelsetenesta for born og unge. Førebygging og tidlig intervensjon er et mål for å hindre utvikling av alvorlige vanskar.

For å nå dei borna som har behov for hjelpetenester synes det naudsynt med eit anna og breiare tverrfaglig samarbeid. 1. linje tenesta må vera i stand til å ta ansvar for tidlig identifisering, kartlegging og vurdering av barns vanskar og hjelpebehov. Dette samtidig som ein har kunnskap om kva tiltak som nyttar og kan setja inn tiltak, eller vise vidare.  

Barne - og Familietenesta sin visjon er:

  • Born i Bømlo kommune er ikkje aleine, dei vert sett, identifisert og får rett hjelp av vaksne som tek ansvar
  • Rett teneste til rett tid og på rett stad

Ambisiøse målsetnader - som forpliktar. Me er nyetablert som fellesteneste, og har sjølvsagt mange forbetringspunkt. Hos oss vil likevel finne engasjerte tilsette som har mykje og brei kunnskap om barn og unge si utvikling og helse.   


Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker på kor og korleis du skal søkje hjelp frå ei av våre tenester. Sjå kontaktinformasjon under. Nettsida er under utarbeiding, så i tida som kjem vil skjema og meir informasjon om oss bli lagt til.  


 

Barne- og familietenesta i Bømlo kommune har telefon, 53 42 33 30.

Besøksadresse: 2 etg. Bømlohallen, Idrettsvegen 87, Svortland.

Publisert av Linda Hellen. Sist endra 23.11.2017
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 32 22
Mobil:
909 61 702
Tittel:
Leiar
Bunnhjørne
Eining (1)
Relaterte artiklar (1)
Barnehagar (1)
 
Login for redigering