Tryggleiksalarm/velferdsteknologi

Tryggleiksalarm kan du søkje om dersom du bur heime, har nedsett funksjonsevne og har behov for å kunna varsla om du treng hjelp.

Kommunen tilbyr og anna teknologi som kan knyttast opp mot trygghetsalarmar -såkalla velferdsteknologi.

Kva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologiske hjelpemidlar/løysingar som til dømes tryggleiksalarm, medisindispensar, fallsensor, dørsensor og lokaliseringsteknologi. Løysningane gjer det lettare å meistra eigen kvardag og gjev moglegheit til å bu lengre heima.

Kven kan få tilbod om velferdsteknologi?

Velferdsteknologien kan vera til hjelp dersom du:

  • Har nedsett fysisk og/eller psykisk funksjonsevne
  • Har svekka sansar (til døme hørsel eller syn)
  • Har kognitiv svikt
  • Kjenner deg utrygg heima
  • Har hatt fall og/eller står i fare for fall

Krav til søkjar for å kunna få velferdsteknologi:

  • Du må bu i Bømlo kommune
  • Du må kunna nytta deg av denne teknologien
  • Du treng hjelp til å kjenna deg trygg heima

Kva slag velferdsteknologi tilbyr me:

Slik søkjer du:

I søknaden skriv du kva du treng hjelp til og kvifor du søkjer.

Søknadsskjema for tryggleiksalarm eller anna velferdsteknologi finn du her (PDF, 406 kB)

Om nokon hjelper deg med å fylla ut søknaden må du samstundes fylla ut ei skriftleg fullmakt og senda den med søknaden.

Send søknad til:

Bømlo kommune
Tenestekontoret
Leirdalen 25
5430 Bremnes

Kva kostar det?

Du betalar fast månadleg leige for tryggleiksalarm. 
Her finn du oversikt over prisar og gebyr i Bømlo kommune

Kor kan du får meir informasjon?

Til toppen