Helse og omsorg

God kontakt mellom brukar og personell. - Klikk for stort bilete

Legetenester
Legetenesta i Bømlo kommune inkluderer fire legekontor


Legevakta er interkommunal og lokalisert til Stord sjukehus

 

Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta
 

Andre helse og omsorgstenster 
Kommunen tilbyr helse og omsorgstenester til personar som har hjelpebehov grunna sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre åsaker.

 

Tannhelse i Bømlo

 

 

Søknad om helse- og omsorgstenester (PDF, 375 kB)

 

Søknad om økonomisk sosialhjelp

 

DIGIHELSE - om heimetenestene du brukar

 

TENESTEKONTORET
 

Helse- og omsorgstenester kommunen tilbyr og korleis du kan søkja om desse.  

 

Tenestestadar
Avlastingsbustaden
Bømlo heimeteneste
Bømlo bu- og helsesenter (langtids-korttids- og rehabiliteringsplassar)
Ergo - og fysioterapitenesta
Habiliteringstenesta (teneste for vaksne med utviklingshemming)

Helsestasjon og jordmorteneste
Psykisk helseteneste (for vaksne over 18 år)
Skulehelseteneste
Sosiale tenester born og unge (under 18 år)

Søra Bømlo omsorgsområde/Bømlo omsorgstun
Teiglandshagen bufellesskap

 

Nasjonal nettportal om vald i nære relasjonar

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finns. Mange ønsker også meir kunnskap om vald og overgrep.


dinutvei.no er ein nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbod, der ein er eller over hele landet. På dinutvei.no finn du også informasjon, fagstoff og spørsmål og svar-tjeneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt.


Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsette for vald, overgrep og valdtekt, pårørende og bekymrede, dei som utøver vald og til fagpersoner. Portalen er ein del av regjeringa sin innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

Spørsmål og svar om seksuelle overgrep

Nettstaden overgrep.no er ein ny nettressurs med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstaden rettar seg mot både unge og vaksne, kvinner og menn, og har informasjon til både ofre og pårørande.

 

Nettstaden er laga i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Forutan spørsmål og svar så er det og ei oversikt over alle landet sine overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbod. Nettstaden vil kunne vere ein ressurs for kommunen sine innbyggjarar.


  

Sist endra 09.03.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 69
Mobil:
489 99 937
E-post:
Tittel:
rådgiver
Bunnhjørne
 
Login for redigering