Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator kan gje deg informasjon om rehabiliteringsteneste og visa deg veg vidare til andre helseteneste.

Kva er viktig for deg? Kva skal til for at du skal meistra kvardagen din?

Rehabiliteringskoordinator har oversikt over tilbod og teneste innafor rehabilitering og kan gje deg som brukar eller pårørande informasjon om teneste. Rehabiliteringskoordinator er tilsett på tenestekontoret og er ein del av koordinerande eining.

Kva gjer rehabiliteringskoordinator?

  • Kartlegg behov for rehabilitering og andre teneste
  • Koordinerer tenestetilbod 
  • Gir råd og vegleiing til deg og pårørande

Rehabiliteringskoordinator samarbeidar med fleire, mellom anna

  • Team for heimerehabilitering
  • Heimetenesta
  • Korttid- og rehabiliteringsavdeling (KOR)
  • Ergo-fysioterapitenesta
  • Spesialisthelsetenesta
  • Fastlegar

Kven kan ta kontakt?

Alle som har spørsmål om rehabilitering eller som har eit funksjonsfall og ynskjer hjelp til å meistra kvardagen.

Ta gjerne kontakt

Rehabiliteringskoordinator Solrunn Mæland Jensen tlf 53 42 34 75,  mobil 46 93 19 37

epost: solrunn.maeland.jensen@bomlo.kommune.no

Kontortid på tenestekontoret, måndag-fredag klokka 8.00 - 15.00

Til toppen