Personvernerklæring

Personvernerklæringa viser korleis Bømlo kommune samlar inn og handsamar personopplysningar. Bømlo kommune har også personvernerklæring for elektroniske skjema. Der finn du informasjon om korleis vi handterer personopplysningar som vert sendt inn via elektroniske skjema. Erklæringa kjem opp kvar gong ein går inn på søknadsskjema som ligg på kommunen si heimeside.

Her finn du personvernerklæring for elektroniske skjema

Kommunedirektøren i Bømlo kommune er ansvarleg for kommunen si handsaming av personopplysningar. Det daglege ansvaret er delegert til Bømlo kommune sine verksemdsleiarar.

Kva er personopplysningar?

Personopplysningar er opplysningar som kan knytast til ein identifiserbar enkeltperson. Vurderingar som er gjort av ein person er også personopplysningar.  

Kvifor handsamar vi personopplysningar?

Bømlo kommune handsamar personopplysningar for å levere tenester i kommunen. Kva formål opplysningane vert nytta til er avhengig av kva tenester kommunen leverer til deg.

Kvar hentar vi opplysningar frå?

  • Frå deg sjølv, når du kontaktar oss, eller søkjer om/brukar ei teneste.
  • Frå eigne tilsette, til dømes elevvurdering, diagnose frå lege.
  • Frå andre instansar, til dømes Folkeregisteret.

Kva er det rettslege grunnlaget?

For å kunne levere lovpålagde oppgåver har vi i mange tilfelle heimel i lov eller forskrift til å handsame dine personopplysningar.

Dersom vi ikkje har heimel i lov eller forskrift vert opplysningane handsama på bakgrunn av samtykke frå deg. Det er då frivillig å gje personopplysningar til kommunen.  Dersom du vel å ikkje gje personopplysningar, kan du i nokre tilfelle missa retten til hjelp frå kommunen sine forvaltningsorgan.

Blir opplysningane utlevert til tredjepartar?

Bømlo kommune vil berre utlevere opplysningar til tredjepartar når kommunen  har lovfesta plikt til å gjere det.

Dersom dokument registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem inneheld personopplysningar som ikkje er underlagt teieplikt, vil opplysningane vera tilgjengelege for alle via Bømlo Kommune sine nettsider.

Kva rettar har du?

Du kan utøve dine rettar ved å sende e-post til postmottak@bomlo.kommune.no eller ved å kontakte vår personvernombod. Du har krav på svar utan ugrunna opphald, og seinast innan 30 dagar.

Kravet ditt vil i utgangspunktet bli handsama kostnadsfritt, men vi kan krevje rimeleg administrasjonsgebyr ved fleire kopiar, overdriving eller grunnlause innsynskrav.

Kva vert registrert når du brukar nettsida vår?

Kontakt med kommunen via e-post og eDialog

Bruk av e-post gjev ikkje tilfredsstillande tryggleik for personopplysningar. E-post bør derfor berre nyttast til enkle spørsmål.

Bømlo kommune ber om at førespurnadar med sensitive opplysningar eller informasjon av privat karakter ikkje vert sendt via e-post, men via sikker innsending av dokumentsida e-dialog. 

Via e-dialog kan du sende post til Bømlo kommune på ein sikker måte.

Her loggar du deg på med ID porten (MinID, BankID m.m.) og data vert overført kryptert.

Les meir om/send via eDialog her 

Personvernombod

Kjetil Odin Johnsen er personvernombod for Bømlo kommune. Du kan ta kontakt med personvernombodet dersom du har spørsmål om kommunen si lagring av personopplysningar eller personvern. 

Send epost

Telefon: 952 16 433

Til toppen