Alvsvåg alternative opplæringsarena

Alvsvåg alternative skulearena er ein alternativ skule i regi av Bømlo kommune.

 

Alvsvåg alternative opplæringsarena på Facebook

Alvsvåg alternative gir eit eindagstilbod til enkeltelevar på barne- og ungdomstrinnet som ikkje har eit tilfredstillande utbytte av undervisninga på eigen skule og som dermed har rett på spesialundervisning.

Alvsvåg alternative skulearena har som mål å væra ein ny arena der elevar kan prøva ut nye roller og oppleva ei positiv utvikling. Alle elevar skal få meiningsfulle oppgåver tilpassa sitt eiga nivå, og oppleva meistring kvar dag.

Det meste av læringa skjer gjennom praktisk tilnærming, der sosialpedagogikk går hand i hand med læring av kompetansemål frå kunnskapsløftet.

Til toppen