SFO - Skulefritidsordninga i Bømlo

Søk SFO plass her

 

Ny ordning med gratis kjernetid for 1. og 2. klassingar - trykk lenke øvst på denne sida for informasjon

Søknadsfrist for 2023 er 01. mai.

Søknadsportalen for skuleåret 2023/2024 er open frå 11.april. Det er berre barn som ikkje allereie har SFO plass det treng søkjast for.

Bømlo kommune brukar Vigilo som søknadsportal 

Her finn du brukarveiledning for korleis du skal registrere søknad

Her finn de spørsmål og svar om pålogging

Informasjon om SFO: 

Skulefritidsordninga er eit tilbod for elevar i 1.-4. klasse. 1.klassingar og 2. klassingar får frå hausten 2023 12 timars gratis kjernetid. (Kjernetida er definert tid i etterkant av skuledagen.)

Barn med særskilde behov har rett til SFO tilbod frå 5.- 7. klasse. Dette tilbodet er gratis.

SFO er: inne og uteleik, kulturaktivitetar og sosial læring i eit fellesskap.

  • Det er SFO tilbod på skulane: Svortland, Meling, Moster, Rubbestadneset, Gilje, Våge, Foldrøy og Hillestveit.
  • Det ordinære SFO tilbodet på skulane fylgjer skuleruta.
  • I feriar er kommunen sitt felles SFO tilbod på Svortland skule. Minstetal for igongsetjing av tilbod er 5 barn pr. dag.
  • Søskenmoderasjon på barn nr. to m/fl. på 25 %. Gjeld ordinær plass og dagar i felleskommunalt  SFO tilbod.
  • Oppseiingsfrist er 1 månad, rekna frå den første i kvar månad.
  • Det er halv sats for juni og august.

Regjeringa sin SFO omtale

Prisar SFO: Tabell gjeld skuleåret 2023-2024

 

Du kan søkja heile året viss det er ledige plassar. Ta kontakt med skulen.

SFO- skulefritidsordninga
Tilbod Pris Kommentar
Berre morgonplass 1100 per månad
Inntil 10 timar kvar veke 1535 per månad
Inntil 16 timar kvar veke 2500 per månad
100% plass 3020 per månad
Tillegg for ferie- og fridagar 310 per dag
Timepris 70

Søkja redusert foreldrebetaling for SFO?

Dette gjeld no for barn på 1. -  4. trinn, når familien oppfyller søknadskriteria.

Søknadsskjema i vigilo finn du her 

Du søkjer redusert foreldrebetaling etter å ha logga deg inn i Vigilo (det er same stad som du søkjer SFO-plass)

Lenkjer

Udir.no: Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)

Informasjon/rettleiing om kven som kan søkja (PDF, 213 kB)

Rammeplan og vedtekter for skulefritidsordninga i Bømlo kommune (PDF, 538 kB)

Opplæringslova

Til toppen