SFO - Skulefritidsordninga i Bømlo

Søkja SFO plass?

Bømlo kommune tek no i bruk eit nytt system for søknader. 

SØK SFO PLASS (vigilo.no/bomlo/)

Her finn du brukarveiledning for korleis du skal registrere søknad

Her finn de spørsmål og svar om pålogging

Søknadsfrist i år er 15. mai. 

Informasjon om SFO: 

Skulefritidsordninga er eit tilbod for elevar i 1.-4. klasse.

For barn med særskilde behov opp til 7. klasse.

SFO er: inne og uteleik, kulturaktivitetar og sosial læring i eit fellesskap.

  • Det er SFO tilbod på skulane: Svortland, Meling, Moster, Rubbestadneset, Gilje, Våge, Foldrøy og Hillestveit.
  • Det ordinære SFO tilbodet på skulane fylgjer skuleruta.
  • På ferie og fridagar er kommunen sitt felles SFO tilbod på Svortland skule. Minstetal for igongsetjing av tilbod er 5 barn pr. dag.
  • Søskenmoderasjon på barn nr. to m/fl. på 25 %. Gjeld ordinær plass og dagar i felleskommunalt  SFO tilbod.
  • Oppseiingsfrist er 2 månader, rekna frå den første i kvar månad.
  • Det er halv sats for juni og august.

Prisar skuleåret 2021-2022:

SFO prisar 2021-2022
Plass (storleik) Pris
Berre morgonplass kr 955,- pr. mnd.
Inntil 9 timar pr. veke kr 1440,- pr. mnd.
Inntil 16 timar pr. veke kr 2360,- pr. mnd.
100 % plass kr 2870,- pr. mnd.
Timepris for tilleggskjøp kr 60,- pr. time
Felleskommunalt SFO tilbod på ferie- og fridagar kr 290,- pr. dag

Du kan søkja heile året viss det er ledige plassar. Ta kontakt med skulen for å spørja etter.

Rammeplan og vedtekter for skulefritidsordninga i Bømlo kommune (PDF, 301 kB)

Opplæringslova

Søkja redusert foreldrebetaling for SFO?

Frå hausten 2021 gjeld dette òg for barn på 3. og 4. trinn, ikkje berre 1. og 2. trinn

udir.no:

(vil bli retta i informasjonsskjema)

Informasjon/rettleiing om kven som kan søkja (PDF, 213 kB)

Du søkjer redusert foreldrebetaling etter å ha logga deg inn i vigilo (same stad som du søkjer - søknadsknapp øvst på denne nettsida)

Til toppen