Koronavirus - informasjon

SFO - Skulefritidsordninga i Bømlo

Søkja SFO plass?

Bømlo kommune tek no i bruk eit nytt system for søknader. 

SØK SFO PLASS (vigilo.no/bomlo/)

Her finn du brukarveiledning for korleis du skal registrere søknad

Her finn de spørsmål og svar om pålogging

Søknadsfrist i år er 15. mai. 

Informasjon om SFO: 

Skulefritidsordninga er eit tilbod for elevar i 1.-4. klasse.

For barn med særskilde behov opp til 7. klasse.

SFO er: inne og uteleik, kulturaktivitetar og sosial læring i eit fellesskap.

  • Det er SFO tilbod på skulane: Svortland, Meling, Moster, Rubbestadneset, Gilje, Våge, Foldrøy og Hillestveit.
  • Det ordinære SFO tilbodet på skulane fylgjer skuleruta.
  • På ferie og fridagar er kommunen sitt felles SFO tilbod på Svortland skule. Minstetal for igongsetjing av tilbod er 5 barn pr. dag.
  • Søskenmoderasjon på barn nr. to m/fl. på 25 %. Gjeld ordinær plass og dagar i felleskommunalt  SFO tilbod.
  • Oppseiingsfrist er 2 månader, rekna frå den første i kvar månad.
  • Det er halv sats for juni og august.

Prisar skuleåret 2021-2022:

SFO prisar 2021-2022
Plass (storleik) Pris
Berre morgonplass kr 955,- pr. mnd.
Inntil 9 timar pr. veke kr 1440,- pr. mnd.
Inntil 16 timar pr. veke kr 2360,- pr. mnd.
100 % plass kr 2870,- pr. mnd.
Timepris for tilleggskjøp kr 60,- pr. time
Felleskommunalt SFO tilbod på ferie- og fridagar kr 290,- pr. dag

Du kan søkja heile året viss det er ledige plassar. Ta kontakt med skulen for å spørja etter.

Rammeplan og vedtekter for skulefritidsordninga i Bømlo kommune (PDF, 301 kB)

Opplæringslova

Søkja redusert foreldrebetaling for SFO?

Informasjon/rettleiing om kven som kan søkja (PDF, 213 kB)

Du søkjer redusert foreldrebetaling etter å ha logga deg inn i vigilo (same stad som du søkjer - søknadsknapp øvst på denne nettsida)

Til toppen