Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

SFO - Skulefritidsordninga i Bømlo

Skulefritidsordninga er eit tilbod for elevar i 1.-4. klasse.

For barn med særskilde behov opp til 7. klasse.

 

SFO er: inne og uteleik, kulturaktivitetar og sosial læring i eit fellesskap.

 Informasjon om SFO: 

  • Det er SFO tilbod på skulane: Svortland, Meling, Moster, Rubbestadneset, Gilje, Våge, Foldrøy og Hillestveit.
  • Det ordinære SFO tilbodet på skulane fylgjer skuleruta.
  • På ferie og fridagar er kommunen sitt felles SFO tilbod på Svortland skule. Minstetal for igongsetjing av tilbod er 5 barn pr. dag.
  • Søskenmoderasjon på barn nr. to m/fl. på 25 %. Gjeld ordinær plass og dagar i felleskommunalt  SFO tilbod.
  • Oppseiingsfrist er 2 månader, rekna frå den første i kvar månad.
  • Det er halv sats for juni og august.
SFO prisar 2020-2021
Plass (storleik) Pris
Berre morgonplass kr 900,- pr. mnd.
Inntil 9 timar pr. veke kr 1400,- pr. mnd.
Inntil 16 timar pr. veke kr 2295,- pr. mnd.
100 % plass kr 2797,- pr. mnd.
Timepris for tilleggskjøp kr 58,- pr. time
Felleskommunalt SFO tilbod på ferie- og fridagar kr 280,- pr. dag

 

Søkja SFO plass? 

 

Søknadsskjema SFO plass (DOCX, 49 kB)

Søknadsfrist: 1. mai. 

Du kan senda søknadsskjema på e-post til skulen din, eller levera det på skulen.

Du kan søkja heile året viss det er ledige plassar. Ta kontakt med skulen for å spørja etter.

 

Søkja redusert foreldrebetaling for SFO?

Informasjon om kven som har rett til dette finn du i søknadsskjema. Ta kontakt med skulen viss du har spørsmål.

Søknad redusert betaling SFO (DOCX, 69 kB)

Til toppen