SFO - Skulefritidsordninga i Bømlo

Søk SFO plass her

 

Ny ordning med gratis kjernetid for 1. klassingar - trykk lenke øvst på denne sida for informasjon

Søknadsfrist for 2022 er 22. mai.

Søknadsportalen for skuleåret 2022/2023 er open frå 19.april. Det er berre barn som ikkje allereie har SFO plass det treng søkjast for.

Bømlo kommune brukar Vigilo som søknadsportal 

Her finn du brukarveiledning for korleis du skal registrere søknad

Her finn de spørsmål og svar om pålogging

Informasjon om SFO: 

Skulefritidsordninga er eit tilbod for elevar i 1.-4. klasse. 1.klassingar får frå hausten 2022 12 timars gratis kjernetid.

Barn med særskilde behov har rett til SFO tilbod frå 5.- 7. klasse. Dette tilbodet er gratis.

SFO er: inne og uteleik, kulturaktivitetar og sosial læring i eit fellesskap.

  • Det er SFO tilbod på skulane: Svortland, Meling, Moster, Rubbestadneset, Gilje, Våge, Foldrøy og Hillestveit.
  • Det ordinære SFO tilbodet på skulane fylgjer skuleruta.
  • I feriar er kommunen sitt felles SFO tilbod på Svortland skule. Minstetal for igongsetjing av tilbod er 5 barn pr. dag.
  • Søskenmoderasjon på barn nr. to m/fl. på 25 %. Gjeld ordinær plass og dagar i felleskommunalt  SFO tilbod.
  • Oppseiingsfrist er 2 månader, rekna frå den første i kvar månad.
  • Det er halv sats for juni og august.

Regjeringa sin SFO omtale

Prisar SFO: Tabell gjeld skuleåret 2022-2023

 

Du kan søkja heile året viss det er ledige plassar. Ta kontakt med skulen.

SFO- skulefritidsordninga
Tilbod Pris Kommentar
Berre morgonplass 980 per månad
Inntil 9 timar kvar veke 1 480 per månad
Inntil 16 timar kvar veke 2 420 per månad
100% plass 2 940 per månad
Tillegg for ferie- og fridagar 300 per dag
Timepris 65

Søkja redusert foreldrebetaling for SFO?

Frå hausten 2021 gjeld dette òg for barn på 3. og 4. trinn, ikkje berre 1. og 2. trinn

Søknadsskjema finn du her

Du søkjer redusert foreldrebetaling etter å ha logga deg inn i Vigilo (det er same stad som du søkjer SFO-plass)

Lenkjer

udir.no:

Informasjon/rettleiing om kven som kan søkja (PDF, 213 kB)

Rammeplan og vedtekter for skulefritidsordninga i Bømlo kommune (PDF, 301 kB)

Opplæringslova

Til toppen