Grunnskule for vaksne

Vaksne kan ha behov for grunnskuleopplæring i heile fag eller i deler av fag. Du har rett til gratis grunnskule dersom du er over 16 år, har lovleg opphald i landet og har behov for grunnskuleopplæring. Grunnskulen tar inn nye elevar fortløpande. 

Grunnskule ved BVO er eit tilbod til

  • Vaksne som har rett til grunnskuleopplæring
  • Vaksne som treng grunnlag for inntak i vidaregåande opplæring
  • Minoritetsspråklege med liten eller ingen skulebakgrunn
  • Vaksne som ikkje har tilfredsstillande utbyte av ordinært opplæringstilbod og har rett til spesialundervisning etter § 4A-2. PPT utarbeider sakkunnig uttale. 
  • Vaksne som har særlege behov for opplæring i grunnleggande ferdigheiter.

Opplæringa blir gitt etter §4A-1 og §4A-2 på grunnskulen sitt område. Opplæringa blir tilpassa den einskilde sitt behov og livssituasjon, og bli gitt individuelt eller i små grupper.

Slik søkjer du

Du kan ta kontakt med oss på e-post, på telefon eller ved å besøke oss i våre lokalar. Søknadsskjema kan fyllast ut elektronisk eller leverast på papir. 

Du vil bli kontakta for å avtale tid for samtale og/eller kartlegging.

I samtale drøftar me dine ønskje og behov, ut frå kva det er du treng: rettleiing, opplæring, vurdering.

Me avtalar tid for nytt møte eller oppstart.

Søknadsskjema - grunnskuleopplæring for vaksne

Om grunnskuleopplæringa

  • I grunnskulen kan du få opplæring i følgjande fag: norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og naturfag. Kunnskapane og ferdigheitene dine i faga avgjer kor lang opplæringstid du treng. 
  • Undervisninga er hovudsakleg på dagtid og digitalt. Opplæringa blir tilpassa den einskilte sitt behov og livssituasjon.

På utdanningsdirektoratet si heimeside kan du lese meir om den norske læreplanen for grunnskulen.

Til toppen