Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Mange innvandrarar har rett og plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Personar mellom 16 og 67 år som treng opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan få eit tilbod ved Bømlo vaksenopplæring. 

Opplæringstilbodet gjeld for:

  • personar med opphald etter søknad om asyl
  • overføringsflyktningar
  • arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmar
  • personar med opphald på humanitært grunnlag og familiesameinte
  • familiesameinte med norsk eller nordisk borgar busett i Noreg

Målet med opplæringa i norsk og samfunnskunnskap er å arbeide for likestilling, deltaking og intergrering i det norske samfunnet. Opplæringa skal byggje på innvandraren sin medbrakte kompetanse. Opplæringa ved Bømlo vaksenopplæring er delt inn i tre nivå, med utgangspunkt i kartlegging og skulebakgrunn til den einskilde.

Her kan du søkje om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Her kan du lese meir om integreringslova.

Fritak frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan søkje om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du kan dokumentere at:

  • du har tilstrekkelege kunnskapar i norsk
  • du har tilstrekkelege kunnskapar om samfunnet
  • du har tilstrekkelege kunnskapar i samisk
  • det er særlege helsemessige eller andre tungtvegande årsaker (må dokumenterast med legeattest)

Dersom du får fritak fra plikt til opplæring får du vedtak om dette frå kommunen. Vedtaket om fritak må du legge ved søknaden om permanent opphaldsløyve. 

Her kan du søkje om fritak frå opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Til toppen