Innspel og tiltak i grendene

Bømlo har 12 grender med grendautval. Her finn du grendaprofilar der me viser kva innbyggjarane lyftar fram som unikt ved grenda, innspel som er gitt i grendamøte og tiltak i trafikksikringsplanen 2020-24. 

I samband med utarbeiding av kommuneplanen sin samfunnsdel møtte kommunen grendene i Bømlo. Tilsaman 660 innbyggjarar, fordelt på 113 bord i 10 ulike møte svarte på spørsmål om grenda og vidare utvikling av denne. Dei grendavise dokumenta inneheldt ei ordsky som viser kva deltakarane ser på som unikt ved grenda, innspela som kom i møta og laga ei matrise som viser kva planar ulike innspel er retta mot. 

I Trafikksikringsplanen for Bømlo kommune 2020-24 (PDF, 3 MB) er det lagt inn langsiktige tiltak, strakstiltak, tiltak utan prioritering og veglys. Me har knytta tiltaka opp mot grendene og lagt inn status for dei tiltaka som er starta opp eller ferdigstilt per mars 2021. 

Dokument med innspel og tiltak for grendene i Bømlo

Til toppen