Meld feil

Meld frå om lokale problem i ditt nabolag.

Feil på veglys

Kommunale veglys:

Feil ved veglys kan meldast til Finnås Kraftlag utanom Brandasundsområdet. Dette skal meldast til Haugaland kraft. 

logo for haugaland kraft - Klikk for stort bilete

Meld inn slokna gatelys Bømlo - Finnås Kraftlag 

Meld inn slokna gatelys - Haugaland Kraft - Kvernenes-Brandasund 

Feil på kommunal veg

flagg på kart illustrasjon - Klikk for stort bilete

Vegvedlikehald

www.fiksgatami.no kan du melda frå om lokale problem som til dømes boss og hol i vegen mm. Eller send melding til postmottak@bomlo.kommune.no

logo med våpenskjold og tekst under med vestland fylkeskommune - Klikk for stort bilete

Fylkesveg:

Vestland fylkeskommune har ansvar for å planleggja, byggja, drifta og vedlikehalda fylkesvegane.  Meld frå om feil på fylkesveg som til dømes hol i vegen, feil på veglys eller liknande. Du kan og melde inn til vegtrafikksentralen 175.
 

Vatn og avlaup

Bømlo vatn- og avløpsselskap AS (BVA) gjev driftsmeldingar om planlagt arbeid eller eventuelle problem på kommunalt vatn-/ og avlaupsnett. Dei ynskjer melding frå deg dersom det oppstår uheldige situasjonar med leidningsnettet eller vassforsyninga. Send inn varsel om feil eller manglar ved kommunalt vatn eller avlaup. 
På dagtid til telefon 53 42 88 40 - Vakttelefon BVA - 53 42 88 45 - Kontakt BVA

kommunevåpen med teksten bømlo kommune  - Klikk for stort bilete

Forureining

Om du varslar kommunen om forsøpling eller forureining vil me vurdera saka etter forureiningslova og eventuelt følgja opp saka vidare. Send gjerne e-post med bilete til postmottak@bomlo.kommune.no Dersom det er ei hastesak kan du kontakta rådgjevar klima og miljø på telefon 488 63 812

Anna og klager

For andre feil meld inn til postmottak@bomlo.kommune.no

Noko du vil klage på av kommunale tenester?

Bruk skjema for kommunal klageordning 
 

Til toppen