Kommuneplanen - samfunns- og arealdel

Kommuneplanen er kommunen sitt viktigaste styringsdokument og består av to delar: kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS) og kommuneplanen sin arealdel (KPA).

  • Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunen, og vera grunnlag for tematiske planar og verksemda i kommunen.
  • KPA følgjer opp KPS og skal syne kommunen sin bruk og vern av areal. 
  • Kommuneplanens arealdel kan bli gjort meir detaljert gjennom bruk av kommunedelplanar, områderegulering og detaljregulering. 
  • Dei årlege budsjetta og velferdsplanen er KPS sin handlingsdel. 
  • Planstrategien syner kommunestyret sine prioriterte planar for denne perioden.   

Kommuneplanen sin samfunnsdel - KPS       Kommuneplanen sin arealdel - KPA

Til toppen