Politiske møter og sakslister

Over finn du lenkjer til liste over politiske utval og deira møtekalender samt sakslister frå før 2021 og frå 2021. Dei er delt grunna skifte av datasystem.

NB! For å finne sakslista i eit møte, gjer du følgjande: 

  1. Trykk på det møtet du ynskjer å sjå sakslista på
  2. Finn datoen på møtet i kalenderen og trykk på den
  3. Deretter må du trykkje igjen på datoen og sakslista vil kome fram

Møteplan for folkevalde organ vert vedteke  av kommunestyret. Hovudutvalsmøta vert haldne i formannskapssalen, om anna ikkje vert annonsert.

Møteplan for folkevalde organ hausten 2023

Møteplan for folkevalde organ hausten 2023
UTVAL August September Oktober November Desember
Kommunestyret kl. 16.00 25 16. - Konstituering 23. - Budsjettpresentasjon 4. og 11.
Formannskapet kl. 09.00 7 16. 23. budsjettinnstilling
Levekår kl. 13.00 5 14
AreaL og samferdsel kl. 12.00 6 15
Eldrerådet 31 9
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 31
Ungdomsrådet 13
Kontrollutvalet kl. 10.00 21 30
Haustferie: veke 41

Kontrollutvalet har eige sekretariat og ligg difor ikkje inne i vårt saks- og arkivsystem Innsyn.

Kontrollutvalet med møteinnkallingar og -protokollar

Til toppen