Politiske møter og sakslister

Politisk møtekalender og saksliste  

Hovudutvalsmøta vert haldne i formannskapssalen, om anna ikkje vert annonsert. Sakslistene vert lagt ut minst 10 dagar før møtet. Alle politiske møter er opne for publikum, men kan bli lukka etter vedtak med heimel i lov. Møteplan for folkevalde organ vert vedteke av kommunestyret.

Grunna skifte av datasystem vart politiske møtekalender og sakslister splitta opp i to tidsbolkar - før og etter 2021.

Her finn du politiske sakslister og protokollar frå før 2021

Kontrollutvalet 

Kontrollutvalet har eige sekretariat og ligg difor ikkje inne i vårt saks- og arkivsystem Innsyn.

Møteinnkallingar og -protokollar

Politisk møtekalender haust 2024

Politisk møtekalender haust 2024
Utval August September Oktober November Desember
Kommunestyret kl. 16.00 23. 21.**/28. 15. 2./9.***
Formannskapet kl. 09.00 5. 3. 14./21.***
Utval for Levekår kl. 12.00 3. 1. 12.
Utval for areal og samferdsle kl. 12.00 4. 2. 13.
Eldrerådet kl. 09.00 29. 26. 7.
Råd for personar med nedsett funksjonsevne kl. 12.00 29. 26. 7.
Ungdomsrådet kl. 10.00 25. 13.
Naturbruksutvalet etter behov
** Kommunedirektøren presenterer budsjettframlegg 2025 *** Politisk møte om budsjett
Haustferie: veke 41 (7.-13.10)
Kontrollutvalet 19. 28.

 

Politisk møtekalender våren 2024

Politisk møtekalender våren 2024
Utval Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret kl. 16.00 19. 15. 17.
Formannskapet kl. 09.00 1. - 16* 14. 16.
Utval for Levekår kl. 12.00 30. 12. 14.
Utval for areal og samferdsle kl. 12.00 31. 13. 15.
Eldrerådet kl. 09.00 25. 7. 8.
Råd for personar med nedsett funksjonsevne kl. 12.00 22. 7. 8.
Ungdomsrådet kl. 10.00 22. 6. 6.
Naturbruksutvalet kl. 13.00 22.
* Felles formannskapsmøte Regionråd Sunnhordland 16.
Vinterferie: veke 9 (26.2-3.3) Påske: veke 13 (25.3-1.4)
Kontrollutvalet 1. 11. 2.
Til toppen