Kontrollutvalet

For valperioden 2019-2023 er Ragnhild Ravna Skjærvik (Ap) leiar og Vegard Enerstvedt (H) nestleiar i kontrollutvalet for Bømlo kommune.  

Kontrollutvalet har 5 medlemer valde av kommunestyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller tilhøyra same gruppe som ordførar. Medlemane og varamedlemane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Utvalet er heimla i kommunelova, kapittel 23, og i forskrift om kontrollutval og revisjon, kapittel 1. Det har normalt fem ordinære møter i året.

Kontrollutvalet skal føra tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret.

  • Kontrollutvalet skal i første rekke føre samanhengande tilsyn og kontroll med forvaltninga i kommunen på vegne av kommunestyret, medrekna å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.
  • Utvalet kan i prinsippet ta opp eitkvart forhold ved kommunen si verksemd så lenge det kan definerast som kontroll eller tilsyn. Uvalet kan likevel ikkje overprøve politiske prioriteringar utført av kommunen sine folkevalde organ.
  • Kontrollutvalet kan berre sjå til at dei vedtak som er tekne og at verksemda elles er i tråd med rettslege krav til kommunen. Det vil seie om vedtak er tekne av kompetent organ etter korrekt saksbehandling og om vedtaket er gjennomført som fastsatt. Kommunelova §23-5 viser også til at kontrollutvalet skal rapportere resultata av arbeidet sitt til kommunestyret

Kontrollutvalet

Viktige lenkjer

 

 

Seks personar i Kontrollutvalet 2019-2023 sit samla rundt bord i formannskapssalen. Foto. - Klikk for stort bileteKontrollutvalet 2019-2023 i Bømlo kommune er frå høgre Arne Zahl Røksund (SV), sekretær Hogne Haktorson, leiar Ragnhild Ravna Skjærvik (Ap), nestleiar Vegard Enerstvedt (H), Magne Rolfsnes (KrF, varamedlem ) og Silje Sivertsen (V). Simon Knutsson Sortland   

Til toppen