Utrekning av eigedomsskatt

Eigedomsskatten og storleiken på den vert vedteke i kommunestyret kvart år i samband med budsjetthandsaminga. I tillegg vert neste års skattesats, kva eigedomar som skal fritakast frå eigedomsskatt og om kommunen skal ha botnfrådrag vedteke.

Det er tre faktorar som påverkar storleiken på eigedomsskatten:

  • Takstgrunnlaget
  • Promillesats
  • Botnfrådrag

Takstgrunnlaget

Takstgrunnlaget vert motteke anten frå Skatteetaten (for dei aller fleste bustadeigedomar) eller vert vedteke lokalt av kommunens sakkunnige nemnd for eigedomsskatt. 

For bustadar og fritidsbustadar er eigedomsskattegrunnlaget 70% av bustadverdien frå Skatteetaten/kommunal takst. For andre eigedomar er eigedomsskattetaksten sjølve eigedomsskattegrunnlaget. 

Skattesatsen for 2024

Bustad/fritidseigedomar: 2,7 promille.

Næringseigedom/ubebygd grunn: 3,0 promille.

Særskilde skattegrunnlag: 3,0 promille. 

Botnfrådrag

Det er ikkje vedteke botnfrådrag for eigedomsskatt i 2024. 

Kor mykje må eg betala i eigedomsskatt?

Kor mykje du skal betala i eigedomsskatt kjem fram på skattesetel som vert sendt elektronisk innan 1.mars kvart år.

Til toppen