Gebyr for plansaker

Gebyret for oppstart av planarbeid og behandling av reguleringsplanar vert rekna etter planforslaget sitt grunnareal (den omsøkte planavgrensinga).

  • Sjølv om areala i reguleringsplanen vert redusert ved den politiske handsaminga vert ikkje gebyret endra.
  • Der planmynde etter eiga vurdering krev ei utvida planavgrensing over 10 daa, vert gebyret rekna som for under 10 dekar.
Til toppen