Gebyr for plansaker

Gebyret for oppstart av planarbeid og behandling av reguleringsplanar vert rekna etter planforslaget sitt grunnareal (den omsøkte planavgrensinga).

  • Sjølv om areala i reguleringsplanen vert redusert ved den politiske handsaminga vert ikkje gebyret endra.
  • Der planmynde etter eiga vurdering krev ei utvida planavgrensing over 10 daa, vert gebyret rekna som for under 10 dekar.
Gebyr i plansaker
Gebyr Pris Når fakturerer me
Politisk behandling av prinsippsøknad 16 788 kr Når søknaden blir fremja for vedtak
Kontroll av innsendt framlegg til plan 17 627 kr Når me får inn framlegg til plan
Vedtak av reguleringsplan under 10 dekar 62 955 kr Når framlegg til plan blir fremja for vedtak
Vedtak av reguleringsplan over 10 dekar 125 910 kr Når framlegg til plan blir fremja for vedtak
Behandling av enkel endring i reguleringsplan 26 861 kr Når endringa blir fremja for vedtak.
Oppstartsmøte for enkel endring 8 394 kr Når endringa blir fremja for vedtak
Handsaming av planprogram og konsekvensutgreiing 25 182 kr
Tilleggsmøte utover oppstartsmøte/prinsippavklaringsmøte 4197 kr
Tilbakemelding til forslagsstillar dersom omfattande mangler ved planframlegg 8 394 kr
Til toppen