Skulehelsetenesta i Bømlo Kommune

Skulehelsetenesta har som overordna mål å fremja god helse, både fysisk og psykisk, blant barn og ungdom i Bømlo kommune.

Målet når me gjennom helseopplysing, foreldre- og elevrettleiing, helseundersøkingar og vaksinasjonar,i tillegg til å setje i verk tilbod om utvida støtte og hjelp ved behov.

Skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste til alle barn og unge, 5- 20 år, og er ein viktig del av det totale folkehelsearbeidet. Det er eit lågterskeltilbod der det skal være enkelt å få hjelp, og tenesta skal ha eit nært samarbeid med skulen og vere elevane si bedriftshelseteneste. Skulehelsetenesta kan òg bidra i undervising, gje råd til skulen om arbeidsmiljø for elevane, samt leggje forhold til rette for integrering av funksjonshemma elevar.


For elevar med særskilte behov kan skulehelsetenesten delta i tverrfaglege møter mellom til dømes PPT, barnevern, barnehage, skule og foreldre/ føresette for å sikra gode overgangar frå barnehage – skule, barneskule – ungdomsskule, ungdomsskule – vidaregåande skule. Dette for å sikra best moglege læringsforhold.

Barnevaksinasjonsprogrammet  vil bli fylgt opp gjennom grunnskulen. Personalet i skulehelsetenesta har same teieplikt som anna helsepersonell.

Kommuneoverlegen er medisinsk-fagleg rådgjevar for helsetenesta i kommunen, men helsesøster er ansvarleg for den praktiske gjennomføringa.

Dei som ikkje ynskjer å gjere seg nytte av skulehelsetenesta, kan nytta fastlegen sin for konsultasjonar i tråd med Statens helsetilsyn sine tilrådingar for skulehelsetenesta


 

Psykisk helseteneste

Skilsmisse? Tilbod om samtalegrupper for born og ungdom

Innhaldet i skulehelsetenesta


Organisatorisk er skulehelsetenesta er ein del av Barne- og familietenesta

 

Kontaktinformasjon:
 

Barne- og familietenesta

Rådhuset, Leirdalen 1

5430 Bremnes

Tlf: 53 42 33 30

E-post: postmottak@bomlo.kommune.no

Publisert av Aud Jorunn Mjånes. Sist endra 24.08.2018
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering