Heim-skule samarbeid

I Opplæringslova er det gjort klart at opplæringa skal skje i samarbeid og forståing med heimen. Eit godt samarbeid mellom heim og skule er ein viktig føresetnad for å skapa gode læringstilhøve for den einskilde elev og eit godt læringsmiljø i gruppa og på skulen.

Informasjon om samarbeid mellom heim og skule (Utdanningsdirektoratet)

Råd og utval:

Elevrådet

SU/Samarbeidsutvalet

SMU/Skulemiljøutvalet

FAU/Foreldra sitt arbeidsutval

Foreldrekontaktar/Klassekontaktar

FUG: Heim-skule samarbeid

Samarbeidet  mellom heimen og skulen skjer på tre engasjementsnivå:

Skule-nivå

Klasse/gruppe-nivå

Elev-nivå

Samarbeidet føregår i ulike fora:

Rådsorgan (FAU, SU og SMU)

Foreldremøter

Utviklingssamtalar

Samarbeidsområde:

Det fysiske skolemiljøet § 9A-2 og Det psykiske skolemiljøet § 9A-3

Læreplanar og innhald i opplæringa

Brukarundersøkingar og skulevurderingar

Klassemiljø og den einskilde elev 

Tre involveringsnivå i samarbeidet:

Informasjon – begge parter gjev kvarandre informasjon

Medverknad – kommunikasjon og reelle drøftingar om forhold av betydning

Medbestemmelse - partane fattar felles avgjerder

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) si nettside: www.fug.no

Til toppen