Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Har du nedsatt funksjonsevne og eit omfattande behov for praktisk og personleg hjelp i kvardagen? Då kan du søkja om brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Kva er brukarstyrt personleg assistanse:

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisera helse og omsorgsteneste på. Du er sjølv arbeidsleiar og har ansvar for å tilsetja assistentar, læra dei opp og organisera arbeidet deira. Dersom du ikkje kan vera arbeidsleiar sjølv, kan nokon som kjenner deg godt vere det.

Kven kan få tilbodet?

Du som bur heime i Bømlo kommune og

  • som er under 67 år og har eit langvarig ( over 2 år) og stort behov ( minst 25 timar kvar veke) for personleg assistanse
  • kan sjølv vera arbeidsleiar for assistentane dine, unntaksvis kan andre som kjenner deg godt hjelpe dag med dette

Kva kan du få hjelp til:

Praktisk hjelp til daglege gjeremål i heimen som hjelp til å stå opp, påkledning, hygiene, og hjelp til måltider.

Du er sjølv arbeidsleiar for assistentane dine og styrer difor:

  • Kven du vil ha som assistent
  • Arbeidsstad og arbeidstid

Slik søkjer du:

I søknaden skriv du kva du treng hjelp til og kvifor du søkjer.

Søknadsskjema om brukarstyrt personleg assistanse finn du her (PDF, 406 kB)

Om nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og senda den med søknaden

Har du spørsmål eller treng hjelp til å fylla ut søknaden? Ring 53 42 34 70

Send søknad til:

Bømlo kommune
Tenestekontoret
Leirdalen 25
5430 Bremnes

Kva kostar det?

Tenesta brukarstyrt personleg assistanse kostar det same som praktisk bistand heimehjelp, fullt abonnement. Sjå prisliste

Val av leverandør:

Dersom du vert innvilga BPA kan du velja kven som skal ha arbeidsgjevaransvar for assistentane. Du kan velja Bømlo kommune eller private leverandørar som er godkjend av kommunen.

Bømlo kommune har avtale med følgjande tilbydarar:

Aberia Omsorg AS
Assent AS
AssisterMeg AS
Brageva AS
Human Care AS
JAG Assistanse
Medvind Assistanse AS
Mio BPA
Næromsorg AS
Stendi AS
Uloba

Meir informasjon

Aktuelle lover og forskrifter 
Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven
Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Til toppen