Heimehjelp (praktisk bistand)

Praktisk bistand, heimehjelp er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett funksjonsnivå treng tilrettelegging og hjelp i kvardagen for å klara praktiske gjeremål. Målet er at du skal vera i stand til å bu heima. Du må betale for tenesta.

Kven kan få tilbodet?

Alle som bur, eller mellombels oppheld seg i kommunen, og som har behov for hjelp grunna sjukdom eller funksjonshemming. 

Kva kan du få hjelp til?

  • Enkel reingjering av rom som er i dagleg bruk, som støvsuging, golvvask og vask av bad/wc
  • Hjelp til vask av klede
  • Skifte av sengklede
  • Hjelp til å handla naudsynte daglegvarer

Du må vere tilstade når tenesta vert gitt og ha naudsynt reinhaldsutstyr på plass.

Slik søkjer du

I søknaden skriv du kva du treng hjelp til og kvifor du søkjer.

Søknadsskjema for heimehjelp finn du her (PDF, 406 kB)

Om nokon hjelper deg med å fylla ut søknaden må du samstundes fylla ut ei skriftleg fullmakt og sende den med søknaden.

Send søknad til:

Bømlo kommune
Tenestekontoret
Leirdalen 25
5430 Bremnes

Kva kostar det?

Husstanden si samla inntekt avgjer kor mykje du må betala for heimehjelpa.
Her finn du oversikt over prisar og gebyr i Bømlo kommune

Meir informasjon 

Aktuelle lover og forskrifter 

Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven
Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjeneste

Prislister 2024

tabell med prisar - Klikk for stort biletePrisliste 2024 pleie- og omsorgstenester.
Til toppen