Heimehjelp (praktisk bistand)

Praktisk bistand, heimehjelp er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett funksjonsnivå treng tilrettelegging og hjelp i kvardagen for å klara praktiske gjeremål. Målet er at du skal vera i stand til å bu heima. Du må betale for tenesta.

Kven kan få tilbodet?

Alle som bur, eller mellombels oppheld seg i kommunen, og som har behov for hjelp grunna sjukdom eller funksjonshemming. 

Kva kan du få hjelp til?

  • Enkel reingjering av rom som er i dagleg bruk, som støvsuging, golvvask og vask av bad/wc
  • Hjelp til vask av klede
  • Skifte av sengklede
  • Hjelp til å handla naudsynte daglegvarer

Du må vere tilstade når tenesta vert gitt og ha naudsynt reinhaldsutstyr på plass.


Slik søkjer du

I søknaden skriv du kva du treng hjelp til og kvifor du søkjer.

Søknadsskjema for heimehjelp finn du her (PDF, 375 kB)

Om nokon hjelper deg med å fylla ut søknaden må du samstundes fylla ut ei skriftleg fullmakt og sende den med søknaden.

Send søknad til:

Bømlo kommune
Tenestekontoret
Leirdalen 25
5430 Bremnes

Kva kostar det?

Husstanden si samla inntekt avgjer kor mykje du må betala for heimehjelpa.

Kor kan du får meir informasjon?

Har du spørsmål eller treng hjelp til å fylla ut søknaden? Ring 53 42 34 70
 

Korleis blir søknaden behandla kor kor lang tid tek det?

Det er Tenestekontoret som behandlar søknaden din. Dei tek kontakt med deg for å avtala eit heimebesøk for å snakka med deg om ditt hjelpebehov.

Tenestekontoret sender deg eit vedtak etter heimebesøket. Om søknaden ikkje kan avgjerast innan fire veker, får du ei skriftleg melding om grunnen til det. 


Kan du klaga om du ikkje får innvilga søknaden?

Du kan klaga på vedtaket innan fire veker frå du fekk brevet. Grunngje kvifor du klagar. Treng du hjelp til å skriva klagen? Ring oss på telefon 53 42 34 70

Aktuelle lover og forskrifter 

Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven
Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjeneste
Til toppen