Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er eit tilbod til deg som er avhengig av hjelp og pleie i kvardagen for å kunna bu heima.

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er gratis.

Kor kan du få meir informasjon?

Har du spørsmål eller treng hjelp til å fylla ut søknaden? Ring oss på telefon 53 42 34 70.

Korleis blir søknaden behandla og kor lang tid tek det?

Det er Tenestekontoret som behandlar søknaden din. Dei tek kontakt med deg for å avtala eit heimebesøk. På heimebesøket vil dei snakka med deg om ditt hjelpebehov.

Tenestekontoret sender deg eit vedtak etter heimebesøket. Om søknaden ikkje kan avgjerast innan fire veker, får du ei skriftleg melding om grunnen til det. 

Kan du klaga om du ikkje får innvilga søknaden?

Du kan klaga på vedtaket innan fire veker frå du fekk brevet. Grunngje kvifor du klagar. Treng du hjelp til å skriva klagen? Ring oss på telefon 53 42 34 70.

Aktuelle lover og forskrifter 

Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven
Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Til toppen