Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er ein fagperson du kan ta kontakt med i alle fasar av kreftsjukdomen. Kreftkoordinator i kommunen er eit lågterskeltilbod for pasientar, pårørande, helsepersonell og andre som treng det.

Kva gjer en kreftkoordinator?

Gjev støtte, råd og vegleiing til deg som har kreft og til dine pårørande

Koordinerer og hjelper å legge til rette kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte

Gjev informasjon om tilbod og tenester i og utanfor kommunen

Samarbeidar med fastlegar, ressurssjukepleiarar, skular, barnehagar med fleire.

Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørande.

Kven kan ta kontakt?

Alle som har eller har hatt kreft og deira pårørande

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Ta gjerne kontakt

Kreftkoordinator Reidun Sortland tlf: 53 42 34 73 mobil: 908 59 944

e-post: reidun.sortland@bomlo.kommune.no

Kontortid på Tenestekontoret , måndag–fredag, klokka 08.00–15.00.

Kurs - Trening etter gjennomgått kreftbehandling (PDF, 4 MB)

Til toppen