Vegvedlikehald

Bømlo kommune si driftsavdeling, Teknisk drift, har ansvaret for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane. Vestland fylkeskommune har ansvar for vedlikehald av fylkesvegane.  

Snøbrøyting og strøing

Me har kommunal beredskap for brøyting og strøing av kommunale vegar, parkeringsplassar og areal rundt kommunale bygg i månadane november til mars. Me tek ikkje på oss brøyting eller strøing av private vegar.

Kommunen er delt inn i 8 vegroder: 

  • Bremnes - Katla - Hiskjo - Stokkabekkvegen
  • Foldrøyhamn - Innvær
  • Rubbestadneset - Rolfsnes
  • Langevåg - Holme
  • Ådnanes - Gilje - Alvsvåg
  • Åreid - Finnås - Grutle
  • Moster - Håvik - Siggjarvåg
  • Espevær

Den første vegroda (Bremnes), vert drifta med eigne mannskap i særskilt vaktordning, medan dei sju siste vert drifta etter kontrakt med sjølvstendige entreprenørar.

Oversikt over kommunale brøyteroder (PDF, 3 MB)

Vakttelefonar snøbrøyting og strøing:

Vinterberedskap
Kontakt Område/rode Telefonnummer
Teknisk drift Bremnes - Katla - Hiskjo - Stokkabekkvegen 913 30 814
Kontraktør Foldrøyhamn - Innvær 917 48 806
Kontraktør Rubbestadneset - Rolfsnes 917 48 806
Kontraktør Langevåg - Holme 404 01 968
Kontraktør Ådnanes - Gilje - Alvsvåg 993 89 776
Kontraktør Åreid - Finnås - Grutle 993 89 776
Kontraktør Moster - Håvik - Siggjarvåg 911 96 973
Kontraktør Espevær 404 68 020

Strøsand

Bømlo kommune tilbyr gratis strøsand for pensjonistar. Du kan henta strøsand på tilvist stad i Hollundsdalen 59, i strøsand-kassar på Rubbestadneset ved torgplassen, på Moster ved Teiglandshagen, ved Joker Finnås, ved bedehuset i Langevåg eller på Espevær. 

Brøyting av snø mot privat eigedom

Ved snøfall prøver me å utføra brøytearbeidet på ein slik måte at det ikkje er til ulempe for tilstøytande grunneigarar. I nokre tilfelle kan det likevel vera at me har behov for å brøyta snø inn på privat grunn, til dømes ved rydding i kryss, eller at det ligg igjen brøytekant forbi private avkøyrsler. Dette er innafor tålegrensa etter nabolova, så lengje brøytinga ellers blir utført på ein forsvarleg og omsynsfull måte.

Asfaltering og lapping

Kvart år vert det asfaltert etter oppsett plan, så langt midlane rekk. Av praktiske grunnar kan planen bli justert undervegs i asfalteringssesongen. Lapping av slagholer i kommunale vegar vert utført fortløypande innan nokre dagar i frå me blir klar over behovet. Bømlo kommune er bunden av kontrakt med asfaltentreprenør, og tek ikkje på seg administrering av asfaltering for private.

Kanstslått og trefelling

Kommunen utfører kantslått minst ein gang i året, og skoging ved behov. Dette arbeidet er skilta etter godkjend AV-plan.

Grøfterensk og drenering

Eit av hovudmåla i vegvedlikehald er å få vekk nedbør frå vegkroppen så fort som mogleg då vegen kan bli skada av å stå i vatn. Med jamne mellomrom er det difor naudsynt med grøfterensk. Det vil då bli "sår" i vegkanten som i starten ikkje er så fine å sjå på. Dette arbeidet er skilta etter godkjend AV-plan. Me har ansvar for stikkrenner og sandfangskummar i tilknyting til kommunal veg.

Skilting og vegmerking

Skilting skal utførast etter godkjend skiltplan. For kommunale vegar er kommunen vegmynde. Bømlo kommune kan gjera skilt-vedtak for fareskilt, forbudsskilt og fartsgrenser (lågare enn dei generelle), opplysningsskilt, vegvisningsskilt og skilt med trafikktryggleiks-informasjon.

For andre typar skilt er Regionvegskontoret, vegdirektoratet eller politiet vegmynde. I dei tilfella kommunen gjer skiltvedtak, så skal politiet og regionvegskontoret ha høve til å uttala seg. Vedtak for arbeidsvarsling skal gjerast av kommunen langs kommunal veg.

Avfallshandtering

Bømlo kommune tømer med jamne mellomrom bossdunkar i tilknyting til kommunale bygg og anlegg.

 

 

Til toppen