Støttekontakt/ fritidskontakt

Ein støttekontakt også kalla fritidskontakt hjelper deg som treng tilretteleggjing for å delta i sosiale aktivitetar og få ei meiningsfull fritid.

Kva er ein fritidskontakt:

Fritidskontakten skal vera med å leggja til rette for at brukaren :

  • Kan delta i ulike fritidsaktivitetar/ tilbod
  • Får utvida det sosiale nettverket sitt
  • Får støtte til å oppleva meistring

Kven kan søkja:

Du som har behov for fritidskontakt på grunn av  funksjonsnedsetting eller sosiale vanskar

For å få ein fritidskontakt må du ha eit behov som er av ein slik art at den det gjeld har rett til nødvendig helse- og omsorgstenester frå kommunen.

Ein må vera busett i Bømlo kommune.

Kva kostar det?

Det er gratis å motta fritidskontakt men den som mottek fritidskontakt må sjølve dekke sine utgifter til den aktuelle aktiviteten.

Dersom du er avhengig av eit følgje kan du ha rett på følgjeprov, då kan fritidskontakten din kan få gratis inngang til enkelte aktivitetar.

Ein kan søkja om følgjeprov her 

Slik søkjer du

I søknaden skriv du kva du treng hjelp til og kvifor du søkjer

Søknadsskjema for fritidskontakt - registrering 

Om nokon hjelper deg med å fylla ut søknaden må du samstundes fylla ut ei skriftleg fullmakt og senda den med søknaden.

Send søknad til:

Bømlo kommune
Tenestekontoret
Leirdalen 25
5430 Bremnes

Kor kan du får meir informasjon?

Har du spørsmål eller treng hjelp til å fylla ut søknaden? Ring oss på tlf 53 42 34 70

Korleis blir søknaden behandla kor kor lang tid tek det?

Det er Tenestekontoret som behandlar søknaden din. Dei tek kontakt med deg for å avtala eit heimebesøk for å snakka med deg om ditt hjelpebehov.

Tenestekontoret sender deg eit vedtak etter heimebesøket. Om søknaden ikkje kan avgjerast innan fire veker, får du ei skriftleg melding om grunnen til det. 

Kan du klaga om du ikkje får innvilga søknaden?

Du kan klaga på vedtaket innan fire veker frå du fekk brevet. Grunngje kvifor du klagar. Treng du hjelp til å skriva klagen? Ring oss på telefon 53 42 34 70

Er du fritidskontakt/støttekontakt?

Her finn du informasjon som gjeld deg som er støttekontakt

Vil du bli fritidskontakt/støttekontakt?

Har du lyst til å hjelpa andre til ei meiningsfull fritid? Det er ingen krav til fagleg utdanning, men ein legg stor vekt på personlege eigenskapar. Oppdraget kan variere frå 3 til 5 timar i veka. Det er ynskjeleg at ein kan binda seg til oppdraget for ein lengre periode, helst eit år. Alle må levere politiattest. Søknad kan sendast til oss på epost eller som brev.

Til toppen