Kysthytteplan ute på høyring

Framlegg til områderegulering for Kysthytte på Sakseid er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 21. mai 2024.

illustrasjon med kart og kysthytte med båtanlegg - Klikk for stort bileteArkitetktteikna illustrasjon av omådet Kråkeneset der kysthytta er planlagt. Illustrasjon: Eilef Bjørge

Utval for areal og samferdsel har i møte 13.03.2024 sak 8/24 gjort vedtak om at framlegg til områderegulering for Kysthytte 5/1 (5/72) Sakseid Indre, planid 202102 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10. Reguleringsplanen tek sikte på å tillata bygging av kysthytte med 60 sengeplassar og seks nye bustadtomter, med tilhøyrande parkering og tilkomstar. Den opnar og for vidare planlegging av to hyttefelt. 

Når reguleringsplanen vert vedteken vil reguleringsplan for Havlandet planid 200702 og delar av vegplanen Fv 541 Sakseid-Hestaneset, planid 201406, bli oppheva. 

202102 Plankart (PDF, 2 MB)
202102 Saksframlegg (PDF, 8 MB)
202102 Føresegner (PDF, 440 kB)
202102 Planomtale (PDF, 8 MB)
202102 Vedlegg VA-plan (PDF, 2 MB)
202102 Vedlegg Skredrapport (PDF, 3 MB)
202102 Vedlegg Områdestabilitet. Sweco (PDF, 974 kB)

Planframlegget er utlagt til offentleg ettersyn fram til 21.05.2024. 

Gje merknad/innspel til planen (digitalt skjema)

Alternativt kan merknadar sendast på papir til: 
Bømlo kommune, Arealbruk, 
Rådhuset, Leirdalen 1, 
5430 Bremnes

Eller på e-post til: 
postmottak@bomlo.kommune.no

Merknadsfrist 21. mai 2024
 

Til toppen