Folkehelse

Folkehelse er eit satsingsområde i Bømlo kommune. All planlegging skal vera helsefremjande og me deltek i ei rekkje prosjekt. 

Helsefremjande planlegging og saksutgreiing

Kommuneplanen sin samfunnsdel (PDF, 3 MB) slår fast at all planlegging i Bømlo skal basere seg på FN sine berekraftsmål og tre grunnleggande prinsipp: 

  • All planlegging skal vera berekraftig med omsyn på klima, sosialt liv og økonomi (KSØ)
  • All planlegging skal vera helsefremjande
  • All planlegging skal leggja "føre var"-prinsippet til grunn

Helsefremjing inneber at materielle og sosiale kvalitetar har positiv påverknad på helsa. Folkehelselova og grunnlagsdokument om folkehelse i Bømlo kommune ligg til grunn. 

Helsefremjande planlegging har ulik innretning på tvers av ulike planar, men er omtala i planstrategi, kommunedelplanar, handlingsplanar og ved at alle saksframlegg til politiske sakar skildrar kva konsekvensar saka har for folkehelse. 

Grunnlagsdata for folkehelseoversikt Bømlo - Statusdokument 2019-2023 (PDF, 4 MB)

Populærutgåve folkehelse Bømlo kommune 2019-23 (PDF, 13 MB)

Prosjekt

Medverknad og deltaking for god trivsel og livskvalitet for alle barn og unge

Bømlo kommune har i perioden 2019-22 eit program for folkehelsearbeid retta mot medverknad og deltaking for god trivsel og livskvalitet for alle barn og unge. Prosjekta er finansiert med støtte frå Vestland fylke, Helsedirektoratet og Sparebankstiftinga SR-bank.

Målet er at barn og unge er medvitne om eigne ressursar, at dei har verdi og er viktige aktørar i sitt lokalsamfunn, i barnehagen og i skulen. Bremnes ungdomsskule, Meling skule, Maurtua barnehage og ungdomsrådet deltek i prosjektet. I tillegg nyttar vi metode og erfaringar i planprosessar og arbeid i heile Bømlo.  I 2021-2023 har Bømlo eit eige tiltak retta mot ungdomsmedverknad, kalla ungdom ved roret - sjå Bømlo ungdomsråd sine sider for nærare omtale av dette. 

Prosjektplan Program folkehelse 2019-22 (PDF, 527 kB) 

Oppsummering og evaluering av program for folkehelse 2020-21 (PDF, 2 MB)

Oppsummering og evaluering av program for folkehelse 2021-22

Artikkel om ABCD-festivalen som markerte slutten på prosjektet våren 2022

 

Helsefremjande nærmiljø

Bømlo kommune deltok i perioden 2016-2019 i prosjekt for helsefremjande nærmiljø. Grendautvala i Moster, Rubbestadneset og Espevær deltok i prosjektet. I tillegg var prosjektet ei ramme for medverknad i samband med utvikling av kommuneplanen sin samfunnsdel.  

 

Sjå også

Trafikksikring

Lag og organisasjonar

Miljøretta helsevern

Til toppen