Trafikksikring

Bømlo kommune er trafikksikker kommune i 2023-25. Me arbeider systematisk med trafikksikring både gjennom fysiske og haldningsskapande tiltak. Trafikksikringsplanen er grunnlag for arbeidet. 

Trafikksikringsplan 2020-2024

Trafikksikringsplanen inneheldt oversikt over ulykkesbiletet 2015-19, satsingsområde, økonomi, organisatoriske og fysiske tiltak. Dei prioriterte tiltaka og innspel i perioden blir følgde opp gjennom fire møter i året i kommuneadministrasjonen. Utval for areal og samferdsle får ei årleg meldingssak med status for tiltak og prioriteringar.

Trafikksikringsplanen 2020-2024 (PDF, 3 MB)

Meldingssak til utval for areal og samferdsle om oppfølging av trafikksikringsplanen (april 2021) (PDF, 296 kB)

Meldingssak til utval for areal og samferdsle om trafikksikringsarbeidet (januar 2023) (PDF, 4 MB)

Fysiske tiltak

Bømlo kommune har fylkeskommunale, kommunale og private vegar. 

Bømlo kommune si side om offentlege vegar i Bømlo

Det er trafikksikringsplanen som er grunnlag for prioritering av tiltak. Trafikksikringsplanen skal reviderast i 2023-2024. I samband med dette arbeidet vil innbyggjarar, næringsliv og andre bli invitert til å komma med innspel om trafikksikringstiltak. Dersom du har innspel som hastar, send e-post til postmottak@bomlo.kommune.no og merk med trafikksikringstiltak. 

Skulevegar og snarvegar i Bømlo kommune

Skulevegen er eit offentleg ansvar. Bømlo sine skulevegar er, til liks som norske skulevegar generelt forskjellige, både når det gjeld standard, breidde, oversiktelegheit og mengd trafikkantar. 

Fagnotat skulevegar og snarvegar  (DOCX, 2 MB)

Med fagnotat om skulevegar og snarvegar i Bømlo kommune ønskjer me å få ei felles forståing for omgrep, prosessar og status knytt til skulevegar og snarvegar i Bømlo kommune. Fagnotatet vil også inngå som kunnskapsgrunnlag til temaplan for trafikksikring og mobilitet for Bømlo kommune og er grunnlag for svar og sakshandsaming på området.

Døme på prosess for samarbeidsprosjekt

I mange tilfelle vil grendautval, velforeiningar og andre lag og organisasjonar vera viktige pådrivarar, prosjekteigarar og/eller samarbeidspartnarar i utvikling og forbetring av snarvegar. Her er eit døme på korleis denne prosessen kan gjennomførast:

Haldningsskapande tiltak

I tråd med trafikksikringsplanen har Bømlo kommune ansvar for ei rekkje haldningsskapande tiltak:

Trafikksikker kommune

Trygg Trafikk har utarbeidd kriterium for ein trafikksikker kommune. Bømlo kommune har sidan 2017 hatt status som trafikksikker kommune, og vart i 2023 regodkjent for 2023-2025. Dette inneber at kommunen jobbar systematisk, heilskapleg og kvalitetsbevisst med trafikksikring. 

Har du spørsmål?

Johanne Kristiansen
rådgjevar folkehelse og frivilligheit
E-post
Mobil 45 38 26 42
Til toppen