Kommunedelplanar, temaplanar og strategiar

Både kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS) og arealdel (KPA) kan bli supplert og konkretisert gjennom kommunedelplanar, temaplanar og strategiar.  

Etter KPS og KPA vil kommunedelplanar (KDP) ha rang som «tunge» planar. Desse planane  vil ofte følgje plan- og bygningslova sine krav til prosess, medverknad og høyring. 

Temaplanar er ein slags «plan light», og kan vere omfattande nok, men treng ikkje nødvendigvis å følgje lovpålagte prosesskrav. Ein temaplan bør innehalde mål, strategiar og tiltak. Strategiar kan eigna seg for einskilde tema som bør bli utdjupa og bør innehalde målsetjingar. Tiltaka kan bli konkretisert seinare.

Kommunedelplanar

Kommunedelplan Helse- sosial - omsorg 2023-2033 (PDF, 729 kB)

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 - 2022 (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan for kulturminne 2021-2032 (PDF, 9 MB)

Kommunedelplan oppvekst 2019 - 2024 (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan vatn og avlaup 2016-2045 - del 1 - Revidert  (PDF, 14 MB)

Kommunedelplan vatn og avlaup 2016-2045 - del 2 - Revidert  (PDF, 14 MB)

Skulebruksplan 2014-2025 (PDF, 6 MB)

Smittevernplan 2023-2026 (PDF, 2 MB)

Temaplan og strategi

Digitaliseringsstrategi 2023-2026 (PDF, 394 kB)

Eigarskapsmelding 2021 (PDF, 577 kB)

Frivilligpolitisk plattform (PDF, 3 MB)

Handlingsplan for klima og energi 2023-2025 (PDF, 720 kB)

Integreringsplan (PDF, 2 MB)

Kommunikasjonstrategi (PDF, 843 kB)

Likestillingsplan (PDF, 195 kB)

Plan for legetenesta (PDF, 2 MB)

Trafikksikringsplan (PDF, 3 MB)

Veteranplan (PDF, 935 kB)
(Kommunalt og offentleg veteranarbeid - Forsvaret)

Til toppen