Bømlo heimeteneste

Eininga yter tenester til heimebuande i heile kommunen som; personretta teneste og praktisk bistand(heimesjukepleie og heimehjelp), heimerehabilitering, matombringing, dagtilbod for eldre og brukarstyrt personleg assistanse.

Mål for Bømlo kommune er at flest mogleg av brukerane får hjelp/bistand til å meistre eige liv i eigen heim eller anna tilrettelagt bustad.

Dersom du ikkje er brukar av helse- og omsorgstenester må du først søkje hos Tenestekontoret. Tenestene vert utført etter vedtak, fatta av Tenestekontoret. Spørsmål som gjeld tildeling av desse tenestene skal difor rettast til Tenestekontoret.

Kontaktinformasjon Tenestekontoret: Tlf 54 42 34 70 . Søk Tenestekontoret for meir informasjon.

Bømlo heimeteneste er organisert etter geografisk område:

Sone 1: Sentrum, Leite, Hiskjo, Urangsvåg, Brandasund, Mæland til og med Thormodsæterkryssen. Dagtilbodet - Trivselshudet

Sone 2: Hollundskjosen, Innvær, Rolfsnes, Rubbestadneset, Foldrøyhamn, Spissøy, Moster, Håvk, Finnås til og med Lykling kyrkje. 

Verksemdsleiar
Hilde Markhus
Telefon: 53 42 34 42/ 909 49 278
E-post: Send e-post

 

Avdelingsleiar Sone 1
May Linn Bortne 
Telefon: 53 42 34 44 /917 63 643
E-post: Send e-post

Avdelingsleiar Sone 2
Elin Akse Vik
Telefon: 53 42 34 45 /412 48 119
E-post: Send e-post

Koordinator
Mette Helen Nesse
Telefon: 53 42  34 49 907 54 735
E-post: Send e-post

Konsulent
Dagrunn Lodden Økland 
Telefon: 53 42 34 43  
E-post: Send e-post

Aktuelle lenkjer:
Digihelse
Heimeteneste
Trivselshuset

Til toppen