Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggja uønskte hendingar og kriser, og å handtera dei viss dei likevel skjer.

 Telefonnummer:

 Brann naudtelefon: 110

 Politi naudtelefon: 112

 Politi der du bur (ikkje naud): 02800

 Medisinsk naudtelefon / ambulanse: 113

 Legevakt: 116117

Naud-sms er ei teneste som gir døve, hørselshemma  og talehemma høve til å senda SMS direkte til
 110, 112 og 113 i naudsituasjoner. For å kunne senda SMS til 110 (brann), 112 (politi) eller
113 (medisinsk naudnummer) må mobilnummeret vera registrert på www.nodsms.no.
Du finn fleire opplysningar om tenesta i spørsmål og svar under www.nodsms.no

 Bømlo Brann og Redning, vakttelefon: 958 48 007

Til toppen