Ny arealdel under arbeid

Her kan du følgja og medverka til arbeidet vårt med ny arealdel.

Sjå filmen om KPA

For at kommuneplanen sin arealdel (KPA) skal vera eit godt styringsdokument for utviklinga av kommunen vår, skal den fornyast med jamne mellomrom. Ein viktig del av dette arbeidet er at innbyggjarar, næringsdrivande og grunneigerar i kommunen får vera med å bidra under vegs i arbeidet.

Me skal informera om arbeidet med kommuneplanen via lokalavisa og på vår eiga nettsida. Me har også ansvar for å rettleia og formidla arbeidet på ein forståeleg måte for at du skal kunne kan granska dei vurderingane og prioriteringane som kommunen har gjort i prosessen.

Du kan uttala deg skriftleg i løpet av prosessen, ved oppstarten og under høyring og offentleg ettersyn av framlegg til plan. Skjer det større endringar etter dette skal framlegg til plan leggjast ut igjen.

Til toppen