Ny arealdel under arbeid

Her kan du følgja og medverka til arbeidet vårt med ny arealdel.

For at kommuneplanen sin arealdel skal vera eit godt styringsdokument for utviklinga av kommunen vår, skal den fornyast med jamne mellomrom. Ein viktig del av dette arbeidet er at innbyggjarar, næringsdrivande og grunneigerar i kommunen skal kunne vera med å bidra under vegs i arbeidet.

Me skal informera om arbeidet med kommuneplanen via lokalavisa og på vår eiga nettsida. Me har også ansvar for å rettleia og formidla korleis du best mogleg kan ivareta dine interesser i arealplanen. Du skal bli informert slik at du kan granska dei vurderingane og prioriteringane som kommunen har gjort i prosessen.

Du har fleire sjansar til å uttala deg skriftleg i løpet av prosessen, under såkalla høyringar og offentleg ettersyn.

Kom med innspel til arealdelen av kommuneplanen

Rullering av kommuneplanen sin arealdel

Til toppen