Samarbeid og dialog mellom kommunen og frivillige i Bømlo kommune

Frivilligpolitisk plattform vart vedteke av kommunestyret i Bømlo i desember 2020. Plattformen viser korleis kommunen legg til rette for frivillige organisasjonar og korleis kommunen og frivillige organisasjonar skal samarbeide. Plattforma og dei fem prinsippa ligg til grunn for styringsdokument og prosessar i 2020-23. 

Frivilligpolitisk plattform 2020-2023

Bømlo kommune har over 300 lag og organisasjonar som har registrert seg i ulike register som frivilligregister, kommunen sin portal og Brønnøysundregisteret. Desse har interesser, engasjement, kompetanse og ressursar som driv det store fleirtalet av det pågåande aktivitetstilbodet med stor variasjon. Kommunen si rolle er å ta på alvor, vera støttespelar og leggja til rette for at alt frivillig arbeid og aktivitet kan fortsetja å utvikla seg vidare og føre til god helsefremjing hos innbyggjarane våre. Den frivilligpolitiske plattforma er utarbeidd i samarbeid med frivillige organisasjonar og vedteke av kommunestyret i Bømlo i desember 2020.

Mål 

Det skal vere enkelt å driva frivillig arbeid og vera frivillig i Bømlo

Hovudprinsipp

Frivillige skal vera FRIE og VILLIGE, frivillig arbeid lever av lyst og døyr av tvang Bømlo kommune skal verdsetja frivillige og frivillige organisasjonar og ta vare på Eldsjelane

Prinsipp

 1. Stønadsordningar skal vera enkle å søkja og rapportera på 
 2. Informasjon skal vera lett tilgjengeleg og oppdatert 
 3. Det skal vere enkelt og rimeleg for frivillige å bruka kommunale lokalar
 4. Kommune og frivillige kan samarbeida om ulike tilbod og aktivitetar, samstundes som frivilligheita sin eigenart og sjølvstende skal ligge til grunn
 5. Det skal stimulerast til tiltak og anlegg, som skapar aktivitet og fungerer som sosial møteplass 

Bømlo kommune stiller seg bak Dei ti frivilligpolitiske bud  og sluttar seg til Fritidserklæringa som bygger på FN sin konvensjon om barn sine rettigheiter artikkel 31, som seier at alle born har rett til fritid og leik, og til å delta i kunst og kulturliv (Formannskapsvedtak PS 42/2020).

Frivilligpolitisk plattform 2020-23 (pdf-versjon) (PDF, 3 MB)

Oppfølging av frivilligpolitisk plattform 

Frivilligpolitisk plattform ligg til grunn for styringsdokument og prosessar på tvers av dei ulike tenesteområda i Bømlo. Plattformen blir mellom anna konkretisert og følgd opp gjennom: 

 • Dialogmøte med frivillige lag og organisasjonar
 • Abonnement på Tilskuddsportalen
 • Bømlo kommune sine nettsider og nyheitsbrev til lag og organisasjonar
 • Prosjekt i samarbeid med lag og organisasjonar som til dømes folkehelseprogrammet for medverknad og deltaking med barn og unge og aktivitetstiltak for å motverke einsemd og passivitet for eldre 
 • Arbeidet med kommuneplanen sin arealdel og andre kommunedelplanar, temaplanar og strategiar
 • Barne- og ungdomsarbeid og ungdomsklubbar

I mars 2021 fekk utval for næring, innovasjon, idrett og kultur ei meldingssak med status for oppfølging av frivilligpolitisk plattform (PDF, 156 kB)

Kommunikasjon og dialog med lag og organisasjonar i Bømlo

Til toppen