Aktuelt

Rekruttering og mobbing på sakskartet

Kommunestyret hadde utfordrande saker og fleire tilstandsrapportar å ta stilling til i møtet måndag 26. september. Særleg fastlegesituasjonen, tilstandsrapporten for grunnskulen og pandemievalueringa fekk representantane til å ta ordet.

Store utfordringar for kommunen

Auka pris- og kostnadsvekst skapar store utfordringar for den kommunale økonomien framover. Kommunedirektøren varsla i kommunestyremøtet måndag om eit stramt driftsbudsjett for 2023 og ein vesentleg reduksjon i investeringar den komande fireårsperioden. Men det finst og lysglimt.

Kysthytte og miljøgate 

Kommunestyret vedtok samrøystes sakene om Utvikling av kysthytte på Kråkeneset og Status for planstrategi 2021-2024 der mellom anna Plan for Svortland sentrum vert prioritert.

Unngå pipebrann – fyr rett

Mange tyr til auka fyring med ved grunna dei høge straumprisane me har no. Det er utruleg viktig å hugse på å bruka tørr ved, mindre vedkubbar og ha riktig trekk for å unngå eventuell pipebrann.

BKE er miljøfyrtårn

Bømlo kommunale eigedomsselskap  AS (BKE) fekk onsdag overrekt provet på at dei er ei sertifisert miljøfyrtårnverksemd. Ordførar Sammy Olsen gratulerte dagleg leiar Ingrid Urheim Halleraker og staben i BKE med miljøsatsinga.

Inviterte ordføraren på internasjonal lunsj

Deltakarane på Bømlo vaksenopplæring inviterte tysdag ordførar Sammy Olsen, kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter og kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund på lunsj med rettar frå alle verdsdelar utanom Australia.

Opningsfest for sansehagen

I strålande solskin kunne ordførar Sammy Olsen offisielt innvia den nye sansehagen utanfor post 2 sør ved Bømlo bu og helsesenter tysdag 6. september. Saman med bebuarar, pårørande, administrasjon og personell vart det feira med kaffi, lappar og kake.

Straumstøtte til hushaldingane

Regjeringa har innført ein straumstøtteordning som skal hjelpa hushaldingar med å handtera ekstraordinære straumprisar. Ordninga gjeld straumforbruk frå og med desember 2021 til og med mars 2023.  Les meir om ordninga her.

Rein Hardangerfjord & strandryddedag

Bli med på årets strandrydding! 

Aktivitetsdetektivar fann mykje!

Ungdommar med sommarjobb i Bømlo kommune har brukt sommaren godt

Til toppen