Aktuelt

Positive til storlegekontor i Svortland sentrum

Planen for vidareutvikling av fastlegetenesta i Bømlo kommune inneber legekontor med fire legar på Moster, ambulerande fastlegar ved drifta på Bømlo legekontor (Langevåg), og etablering av eit nytt storlegekontor i kommunesenteret.

Tilbake til normal kvardag

Regjeringa melder i dag at frå i morgon klokka 16.00 kan me gå tilbake til ein normal kvardag slik det var før koronapandemien braut ut. Det vert ein del råd og reglar som framleis vil gjelda, og nokre lokale endringar med omsyn til testing og karantenereglar.  

Siste frist for koronavaksinasjon

Dei som ønskjer koronavaksine, men som enno ikkje har fått time til første dose, må kontakte koronavaksinetelefonen 53 42 30 02 innan utgangen av september.

Brei politisk semje om innspel til regional transportplan

Bømlo kommunestyre var samrøystes med unntak av på eitt punkt som gjeld E39 då dei gav sitt høyringsinnspel til Regional transportplan (RTP) Vestland 2022 - 2033.  

Du kan påverka utviklinga av helsetenestene

Bømlo kommune skal no revidera kommunedelplan for Helse-sosial-omsorg (HSO). Du kan gje dine innspel til utviklinga av helsetenestene i Bømlo. 

Bømlo kommune - attraktiv og vekstkraftig

Bømlo kommune har auka sin attraktivitet og lokale vekstkraft syner resultatlista frå NHO sitt Kommune-NM 2021. Bømlo tek 5. plassen i Vestland fylke og 35. plass på landsbasis. På KS sitt kommunebarometer som samanliknar alle landets kommunar fell me på rangeringslista frå 76. til 172. plass.

Godt nøgd med valgjennomføringa

– Bømlo kommune hadde ei veldig god valdeltaking med over 80% frammøte, og  nær 50 prosent av dei var førehandsrøyster. Trass litt uvanleg situasjon med koronarestriksjonane, er eg godt nøgd med gjennomføringa og særleg den store innsatsen alle valmedarbeidarane på rådhuset har lagt ned, seier vår eigen valgeneral Jorunn Alise Steinsvåg.

StartOpp-kurs for gründerar

Eg har ein idé, kva no? Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Mange av desse kan du få svar på ved å delta på kommunen sitt gratis kurs "StartOpp Bømlo".

Badevatn i Bømlo

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatn. Analysane viser at alle badeplassane held kravet til god badevasskvalitet. 

Postar lokalsentruma 2021

Frå 1. september til 15. oktober kan alle svara på spørsmål i dei fem lokalsentruma i Bømlo kommune. Alle postane er universelt tilgjengelege og store som små kan svara. 17. oktober trekk me fine premiar mellom alle som har delteke.

Til toppen