Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Registrer deg for koronavaksine

Me oppmodar alle i alderen 18-84 år om å registrere seg for å få vaksine mot covid19. Dette gjeld også deg som ikkje ønskjer å vaksinere deg.

Ta vinterferien i symjehallen

Bømlo symjehall er plassen å leggje vinterferien - uansett ver. Her er det mykje kjekke aktivitetar å finne på i gode og trygge omgjevnadar for små og store.

Aktivitetar og arrangement for aldersgruppa 65+

No kan grendautval, lag og organisasjonar søkja på midlar til aktivitetar og arrangement for 65+

Nær 14 millionar i tilskot til kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Stord, Fitjar og Bømlo har i dag fått melding frå Bufdir om at dei tre samarbeidskommunane har blitt tildelt kr 13.810.000,- i tilskot til forsøk med fritidskort haust 2021 og vår 2022.

Større boltreplass på Meling skule

Skuleåret 2021-2022 vil Meling skule ta imot elevar og tilsette i ein oppgradert og ny bygning med mellom anna  to nye klasserom, grupperom, nytt kontor for skulehelsetenesta og nytt areal for skulefritidsordninga. Lærarane får moderne arbeidsplassar og i tillegg vert det nye leikeapparat på uterområdet. Total kostnadsramme er på 28,4 millionar kroner.

Besøksreglar på institusjonane våre

På grunn av auke i smitteomfang på Bømlo også med ukjente smittevegar finn me det et naudsynt å innføre strengare besøksreglar og smittevernrutinar frå i dag 23.12. 2020 og inntil vidare.

312 vaksinedoser dei neste to vekene - 05.02.2021

Bømlo kommune får tildelt 26 hetteglas av koronavaksine både i veke seks og sju. Det er 52 glas eller 312 vaksinedoser som skal gis fram til 21. februar.

Du treng ikkje ringe for å sjekke om du er registert for koronavaksinering - 22.02.2021

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. - Me er glade for at folk registrerer seg, men dei som allereie har registrert seg treng ikkje ringe vaksinetelefonen for å sjekka om dei er registrert, opplyser leiande helsesjukepleiar Liv Turid Steinsbø Halbmayr.

Regjeringa letter på koronatiltak for born, unge og studentar- 20.02.2021

Regjeringa fører i hovudsak vidare dei nasjonale smitteverntiltaka, men det blir lette i tiltaka for born, unge og studentar. Endringa er at det vert opna opp for inntil 100 personar på innandørs arrangementer med «faste plassar», idrettsarrangement og konkurransar, men ikkje for arrangement som kryssar kommunegrensene.

Massevaksineringa i god gjenge -11.02.2021

- Me er no godt igong med massevaksinering av aldersgruppa 75-85 år, fortel verksemdsleiar Linda Hellen.

Sikre deg plass i vaksinekøen - 15.02.2021

- Når me no startar opp med massevaksinering er det uhyre viktig at folk registrerer seg for å bli kalla inn til koronavaksinering. Om du ikkje registrerer deg så risikerer du å falle ut av prioritert rekkjefølgje, opplyser leiande helsesjukepleiar Liv Turid Steinsbø Halbmayr som er vaksinekoordinator i Bømlo kommune.

Til toppen