Aktuelt

Heidra veteranar og minnast dei falne

Det var mykje folk samla ved minnesmerket utanfor Bømlo kyrkje under markeringa av frigjerings- og veterandagen 8. mai. FN-veteranane Erling Eide og Jan Harold Rydningen fekk overrekt forsvaret sin medalje for internasjonale operasjonar. Minnestunda vart leia av dyktige 9. klassingar frå Hillestveit skule og ordførar Sammy Olsen heldt appell. 

Full utteljing for 1000-årsjubileet

- Grunnfinansieringa har vore ei tung bør på skuldra vår, men no har dette ordna seg fint slik at me no kan konsentrera oss om å laga eit fantastisk jubileum. Slik oppsummerte styreleiar Per Bjørn Habbestad i Moster 2024 gladmeldinga som statsråd Kjersti Toppe personleg overrekte i Moster amfi måndag 8. mai. 

Ungdomsrådet i Kristiansand

Dei fyrste dagane i mai deltek ungdomsrådet i Bømlo på ei samling i Kristiansand i regi av nettverket «aktiv fritid for alle».

Ny leiar for Sunnhordland interkommunale legevakt og døgnavdeling

Agata Kapuścińska har takka ja til stillinga som dagleg leiar for Sunnhordland interkommunale legevakt og døgnavdeling.

God plan for å møta helseutfordringane framover

- Dette er ein revisjon av planen bygd på erfaringar me har gjort oss dei siste ti år og har teke inn i seg dei utfordringar me ser for oss framover. Me skal i tillegg vedta ein handlingsplan for det komande året med konkrete tiltak som skal prioriterast. Dette har vore ein ryddig, god og lærerik prosess med brei medverknad, konstaterte Jørgen Søvold (H).

Stort engasjement frå friviljuge

 - Eg er takksam for at så mange personar vel bort finveret til fordel for å gje innspel til kommunen sin kulturplan. Her er ei stor breidde av lag og organisasjonar med barn, unge, vaksne og eldre representert, opna kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund det årlege dialogmøtet mellom lag og organisasjonar i Bømlo folkebibliotek tysdag 18. april.

Registrerer kulturminner i Bømlo

Riksantikvaren har hyrt inn Asplan Viak for å gjennomføra registreringar av 199 automatisk freda, arkeologiske kulturminner i Bømlo kommune frå 24. april 2023.

Grendautvala står saman

Alle grendautvala i Bømlo deltok på møte med ordførar og kommuneleiinga i den årlege samlinga i kommunestyresalen 29. mars. - Me ynskjer fleire slike samlingar i året, og me må heie på kvarandre, var eit innspel alle kunne samla seg om. 

Tek miljøet på alvor

- Denne plaketten forpliktar og er eit synleg prov på at me når miljømåla me set oss. Me tenkjer gjenbruk og redesign frå bygningar til mat, takka ei stolt og glad dagleg leiar Nina Meldahl Olsen då ordførar Sammy Olsen overrekte Miljøfyrtårnplaketten til Moster amfi og kyrkjehistoriske senter 11. april.

- Me skal leva her om 30 år

- Om 30 år vil me bu og stå midt oppi dette. Difor må me ta på alvor dei problema som vart løfta fram her i dag. Innbyggjarane må bli godt informerte om dei grepa som må takast for å løysa utfordringane.

Til toppen