Aktuelt

Forlengja saksbehandlingstid i byggjesak

Byggjesaksavdeling skal i løpet av januar 2022 gå over til det nye saksbehandlingssystemet Elements Ebyggesak. Innføringa av systemet medfører at me i ein periode forventar ei forlenga saksbehandlingstid. Dette vil publikum kanskje særleg merkja no i første kvartal.

Nye ladepunkt for kommunale tenestebilar

Frå 25. oktober starta Bømlo kommune installering av nye elbil-ladarar for tenestebilar ved fleire kommunale bygg. Ved Rådhuset vert dei gamle ladepunkta bytta ut med nye. Dei nye ladepunkta er reservert for tenestebilar, og vil ha tilgang via brikke-system.

Turlagsformannen fekk Eldsjelprisen

Nils Magne Helle er tildelt Bømlo kommune sin Eldsjelpris 2021.  Han har vore styreformann og ein sentral person i Bømlo Turlag sidan oppstarten i 2011.

Forskotterte kalkomn på Moster

Formannskapsmøtet torsdag 18. november 2021 vart smått historisk då sju av dei åtte møtande representantane utanom ordføraren var kvinner. Ei av sakene dei vedtok samrøystes var å forskottera kostnadane til prosjektering og realisering av kalkomn i Mostratunet, oppad avgrensa til 300.000 kroner.

Nyttig dialogmøte med bygg- og anleggsnæringa

- Mange gode innspel, både ris og ros frå bygg- og anleggsnæringa. Det var det me ville oppnå med dette dialogmøtet, seier kommunalsjef samfunnsutvikling Tone Stavland.

Senker eigedomsskatten og kjøper kraftlagsaksjer

Redusert eigedomsskatt, framhald av fritidskort for born og unge i kommunal regi, bygging av skate-/aktivitetspark i sentrum og styrking av klimaarbeidet i kommunen er blant tiltaka i budsjettframlegga som vart lagt fram i formannskapet. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i budsjettmøtet 13. desember.

Vil få fleire unge med i fritidsaktivitetar i Bømlo

Ungdomen utfordra dei vaksne då frivillige, næringsliv, kommunalt tilsette og politikarar møttest til ALLEMED-dugnad.

Havnespy skapar utfordringar

Har du tenkt å kjøpa ei brukt flytebryggje, eller flytta på ei? Les dette om havnespy.

Store utbyggingar innan industri og veg

Dagleg leiar Audun Halleraker i BVA AS orienterte formannskapet om planlagde investeringar og vurdering av omlegging av gebyrmodell. Kommunestyret får ei sak om dette i samband med budsjettmøtet i  desember.

Me blir fleire bømlingar

- Gledeleg å sjå at bømlingane er i siget for å auka folketalet i kommunen, konstaterar ein nøgd ordførar Sammy Olsen. Me er no 12 059 bømlingar pr andre kvartal 2021. Dette er ein vekst på 58 personar.

Til toppen